Austriac­kie wła­dze zawie­si­ły szcze­pie­nia par­tią szcze­pion­ki AstraZeneca

Austriac­kie wła­dze zawie­si­ły szcze­pie­nia par­tią szcze­pion­ki COVID-19 fir­my Astra­Ze­ne­ca do cza­su zba­da­nia śmier­ci jed­nej oso­by i cho­ro­by dru­giej przy­pi­sy­wa­nych zastrzy­kom, poin­for­mo­wa­ła 7 mar­ca tam­tej­sza agen­cja zdrowia

„Fede­ral­ny Urząd ds. Bez­pie­czeń­stwa w Opie­ce Zdro­wot­nej (BASG) otrzy­mał dwa rapor­ty  wią­za­ne ze szcze­pie­niem z tej samej par­tii szcze­pion­ki Astra­Ze­ne­ca w kli­ni­ce okrę­go­wej Zwettl” w pro­win­cji Dol­na Austria.

Jed­na 49-let­nia kobie­ta zmar­ła w wyni­ku cięż­kich zabu­rzeń krzep­nię­cia, pod­czas gdy 35-let­nia kobie­ta zacho­ro­wa­ła na zator tęt­ni­cy płuc­nej i jest w trak­cie rekon­wa­le­scen­cji. Zator tęt­ni­cy płuc­nej to ostra cho­ro­ba płuc spo­wo­do­wa­na prze­miesz­cze­niem skrze­pu krwi.

reklama

„Obec­nie nie ma dowo­dów na zwią­zek przy­czy­no­wy ze szcze­pie­niem” — uwa­ża BASG.

Austriac­ka gaze­ta Nie­de­ro­ester­re­ichi­sche Nachrich­ten, a tak­że nadaw­ca ORF i agen­cja infor­ma­cyj­na APA poda­ły, że obie kobie­ty były pie­lę­gniar­ka­mi pra­cu­ją­cy­mi w kli­ni­ce Zwettl.

BASG  pro­wa­dzi docho­dze­nie, aby cał­ko­wi­cie wyklu­czyć jaki­kol­wiek moż­li­wy zwią­zek ze szcze­pie­niem. „Jako śro­dek zapo­bie­gaw­czy, pozo­sta­łe zapa­sy par­tii szcze­pion­ki, któ­rej doty­czy pro­blem, nie są już uży­wa­ne” — stwier­dza komu­ni­kat. Astra­Ze­ne­ca poin­for­mo­wa­ła, że jest w kon­tak­cie z wła­dza­mi austriac­ki­mi i w peł­ni popie­ra dochodzenie.

Unij­ne orga­ny regu­la­cyj­ne pod koniec stycz­nia zatwier­dzi­ły pro­dukt Astra Zene­ca, stwier­dza­jąc, że jest sku­tecz­ny i bez­piecz­ny w uży­ciu, pod­czas gdy Świa­to­wa Orga­ni­za­cja Zdro­wia (WHO) w poło­wie lute­go umie­ści­ła ten pro­dukt na liście do sto­so­wa­nia w nagłych wypadkach.

Dzia­ła­nia nie­po­żą­da­ne obser­wo­wa­ne w bada­niach były w więk­szo­ści krót­ko­trwa­łe, a pro­ble­my z krzep­nię­ciem krwi nie były zgłaszane.