Wszyst­kie skle­py deta­licz­ne w Toron­to i regio­nie Peel zosta­ją od ponie­dział­ku ponow­nie otwar­te dla klientów.

Z wyjąt­kiem skle­pów ofe­ru­ją­cych pod­sta­wo­we towa­ry, skle­py deta­licz­ne w obu regio­nach były  zamknię­te od listo­pa­da z powo­du rosną­cej trans­mi­sji nowe­go koro­na­wi­ru­sa, mogły jedy­nie ofe­ro­wać sprze­daż z dosta­wą do domu lub odbio­rem przy drzwiach.

Nie­ste­ty nie doty­czy to kościo­łów pety­cję Archi­die­ce­zji Toron­to w spra­wie otwar­cia kościo­łów moż­na pod­pi­sać tutaj

Skle­py deta­licz­ne będą mogły przyj­mo­wać 25% klien­tów z nor­mal­nej pojem­no­ści okre­śla­nej przez prze­pi­sy prze­ciw­po­ża­ro­we. Super­mar­ke­ty, apte­ki i skle­py ogól­no­spo­żyw­cze będą mogły dzia­łać przy 50% pojemności.

Reklama

Wej­ście Toron­to i Peel do tzw sza­rej stre­fy ozna­cza rów­nież, że ponow­nie dozwo­lo­ne będą spo­tka­nia na świe­żym powie­trzu do 10 osób.

Inne czę­ści GTA, w tym regio­ny York, Hal­ton i Dur­ham, znaj­du­ją się w czer­wo­nej stre­fie anty­pan­de­micz­nej, któ­ra zezwa­la restau­ra­cjom na ofe­ro­wa­nie oso­bi­stych posił­ków wewnątrz a tak­że dopusz­cza otwie­ra­nie innych firm, takich jak siłow­nie i salo­ny fryzjerskie.

Pro­win­cja ogło­si­ła w pią­tek, że  okręg North Bay — Par­ry Sound District prze­nie­sie się w ponie­dzia­łek do czer­wo­nej strefy.


W pią­tek pro­win­cja potwier­dzi­ła, że ​​sie­dem innych okrę­gów zdro­wia publicz­ne­go przej­dzie do nowych kategorii:

czer­wo­nej:

• Peter­bo­ro­ugh

• Sud­bu­ry i

• Sim­coe-Musko­ka


poma­rań­czo­wej:

• Hal­di­mand-Nor­folk

• Timi­ska­ming


żół­tej:

• Hali­bur­ton, Kawar­tha,  Pine Ridge

•  Ren­frew.