Plan San Die­go pole­ga­ją­cy na prze­kształ­ce­niu ście­ków w wodę pit­ną za pomo­cą tak zwa­nej tech­no­lo­gii „od toa­le­ty do kra­nu” poko­nał ostat­nie prze­szko­dy regu­la­cyj­ne i może zostać wpro­wa­dzo­ny w życie.

Pure Water zwięk­szy nie­za­leż­ność San Die­go  poprzez prze­kształ­ce­nie 83 milio­nów galo­nów oczysz­czo­nych ście­ków w pit­ną wodę pit­ną do 2035 roku.

Uzy­ska­no wszyst­kie pozwo­le­nia regu­la­cyj­ne, a ofer­ty budow­la­ne są otwie­ra­ne i ana­li­zo­wa­ne dla 10 pro­jek­tów, któ­re będą skła­dać się z pierw­szej fazy inwe­sty­cji Pure Water, duże­go zakła­du oczysz­cza­nia, któ­ry ma zostać otwar­ty w 2025 r.

reklama

Zarów­no w odsa­la­niu, jak i przy uży­ciu sys­te­mu od „toa­le­ty do kra­nu” wyko­rzy­stu­je się nowe osią­gnię­cia w tech­no­lo­gii odwró­co­nej osmo­zy, któ­ra pole­ga na uzy­ski­wa­niu czy­stej wody z wody mor­skiej lub ścieków.

Oczysz­cza­nie ście­ków „jest tań­sze i mniej ener­go­chłon­ne niż odsalanie”.