Dużo mniej cha­sy­dów niż w latach poprzed­nich przy­by­ło do Leżaj­ska na trwa­ją­ce od czwart­ku uro­czy­sto­ści z oka­zji 234. rocz­ni­cy śmier­ci cady­ka Eli­me­le­cha. Z powo­du pan­de­mii nie ma m.in. piel­grzy­mów z Izra­ela. Na grób cady­ka przy­by­li Żydzi głów­nie z USA i Europy.

Uro­czy­sto­ści odby­wa­ją się z zacho­wa­niem rygo­ru sani­tar­ne­go — czy­ta­my na stro­nach Radio Rze­szów — Uczest­ni­cy muszą uży­wać mase­czek, a tak­że zacho­wy­wać dystans spo­łecz­ny. Leżaj­ski Sane­pid przy­go­to­wał dla piel­grzy­mów ulot­ki w języ­ku angiel­skim infor­mu­ją­ce o zasa­dach bezpieczeństwa.

Poli­cja naj­wy­raź­niej ogra­ni­czy­ła się jedy­nie do wydru­ko­wa­nia ulo­tek; powstrzy­ma­ła się jed­nak przed egze­kwo­wa­niem pol­skie­go prawa…

Reklama