Pro­ble­mem wie­lu inter­nau­tów jest blo­ko­wa­nie lub usu­wa­nie tre­ści i pro­fi­li na por­ta­lach Face­bo­ok i YouTube.

Nie­rzad­ko doty­czy to mate­ria­łów, któ­re w żaden spo­sób nie łama­ły pra­wa. W związ­ku z tym, Insty­tut Ordo Iuris zło­żył wnio­sek w tej spra­wie do Urzę­du Ochro­ny Kon­ku­ren­cji i Kon­su­men­tów. Zda­niem Insty­tu­tu, wspo­mnia­ne dzia­ła­nia ope­ra­to­rów mogą zostać zakwa­li­fi­ko­wa­ne jako naru­sza­ją­ce wol­ność wypo­wie­dzi oraz wol­ność pozy­ski­wa­nia i roz­po­wszech­nia­nia infor­ma­cji, a co za tym idzie – za cenzurę.

Wol­ność wypo­wie­dzi oraz wol­ność gro­ma­dze­nia i roz­po­wszech­nia­nia infor­ma­cji to swo­bo­dy gwa­ran­to­wa­ne kon­sty­tu­cyj­nie. Arty­kuł 54 ust. 1 Kon­sty­tu­cji Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej wprost sta­no­wi, że każ­de­mu zapew­nia się wol­ność wyra­ża­nia swo­ich poglą­dów oraz pozy­ski­wa­nia i roz­po­wszech­nia­nia infor­ma­cji. Insty­tut Ordo Iuris uwa­ża, że usu­wa­nie tre­ści i stron na por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych naru­sza te wolności.

Praw­ni­cy Insty­tu­tu zło­ży­li do Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Kon­ku­ren­cji i Kon­su­men­tów zawia­do­mie­nia o podej­rze­niu naru­sza­nia zbio­ro­wych inte­re­sów kon­su­men­tów (wzglę­dem ope­ra­to­ra ser­wi­su YouTu­be i Face­bo­ok) oraz o podej­rze­niu nad­uży­cia pozy­cji domi­nu­ją­cej (wzglę­dem admi­ni­stra­to­ra plat­for­my Facebook).

Pierw­sze z zawia­do­mień doty­czy dzia­łań, któ­re mogą doty­kać inte­re­sów kon­su­men­tów. Zna­czą­ca część użyt­kow­ni­ków, zarów­no YouTu­be jak i Face­bo­oka, to wła­śnie konsumenci.

Z kolei dru­gie z zawia­do­mień odno­si się do tych dzia­łań, któ­re mogą naru­szać inte­re­sy przed­się­bior­ców, posia­da­ją­cych swo­je kana­ły w ramach ser­wi­su YouTube.

– Za nie­do­pusz­czal­ne nale­ży uznać two­rze­nie w regu­la­mi­nach ser­wi­sów spo­łecz­no­ścio­wych kry­te­riów umoż­li­wia­ją­cych usu­wa­nie tre­ści zwią­za­nych z okre­ślo­ny­mi prze­ko­na­nia­mi, któ­re to tre­ści nie naru­sza­ją prze­pi­sów kodek­su kar­ne­go. 

Źró­dło: Ordo Iuris