Poseł Ruchu Naro­do­we­go Kry­stian Kamiń­ski wysto­so­wał inter­wen­cję posel­ską ws. nazwa­nia sta­dio­nu w Tar­no­po­lu na Ukra­inie imie­niem Roma­na Szuchewycza.

Rada Miej­ska Tar­no­po­la na piąt­ko­wym posie­dze­niu posta­no­wi­ła nazwać Sta­dion Miej­ski w Tar­no­po­lu imie­niem Roma­na Szu­che­wy­cza. Decy­zję pod­ję­to w 71. rocz­ni­cę śmier­ci Szu­che­wy­cza, któ­ry 5 mar­ca 1950 roku zgi­nął w wal­ce z NKWD.

„Głów­no­do­wo­dzą­cy UPA był nie tyl­ko wzo­ro­wym dowód­cą, ale tak­że dobrym spor­tow­cem i lide­rem w wie­lu dys­cy­pli­nach spor­to­wych. A wła­śnie teraz w Tar­no­po­lu odby­wa­ją się XI zawo­dy spor­to­wo-patrio­tycz­ne „Puchar Szu­che­wy­cza” – powie­dział mer Tar­no­po­la Ser­hij Nadał.

reklama

Roman Szu­che­wycz był głów­no­do­wo­dzą­cym tzw. Ukra­iń­skiej Powstań­czej Armii, odpo­wie­dzial­nym za ludo­bój­stwo Pola­ków w Mało­pol­sce Wschod­niej. Histo­ry­cy spie­ra­ją się o zakres jego odpo­wie­dzial­no­ści za ludo­bój­stwo na Woły­niu, ponie­waż peł­nię wła­dzy w UPA uzy­skał już po kul­mi­na­cji zbrod­ni wołyń­skiej. Wia­do­mo, że Szu­che­wycz co naj­mniej zaak­cep­to­wał mor­dy na wołyń­skich Pola­kach. Zarzu­ca mu się tak­że kola­bo­ra­cję z Niem­ca­mi – w 1941 roku był ofi­ce­rem pod­po­rząd­ko­wa­ne­go Abweh­rze bata­lio­nu Nachti­gall, a w 1942 roku w sze­re­gach nie­miec­kiej poli­cji pacy­fi­ko­wał wio­ski na Bia­ło­ru­si. Zgi­nął w 1950 roku pod Lwo­wem zastrze­lo­ny przez żoł­nie­rzy sowieckich.

za: Kresy.pl