Dom pogrze­bo­wy w Bramp­ton, Ont. został tym­cza­so­wo zamknię­ty po tym, jak rze­ko­mo pozwo­lił ponad 60 oso­bom zebrać się w pomiesz­cze­niach, pomi­mo ogra­ni­czeń COVID-19 w zgromadzeniach.

Bere­ave­ment Autho­ri­ty of Onta­rio (BAO) tym­cza­so­wo zawie­sił licen­cję Bramp­ton Cre­ma­to­rium and Visi­ta­tion Centre.

BAO twier­dzi, że cen­trum pozwo­li­ło ponad 60 oso­bom zebrać się w pomiesz­cze­niach przy­naj­mniej raz, tym samym nie prze­strze­ga­jąc dyrek­tyw doty­czą­cych zdro­wia publicz­ne­go i dyrek­tyw BAO, aby zapo­biec roz­prze­strze­nia­niu się COVID-19.

reklama

W ponie­dzia­łek region Peel wszedł w sza­ry poziom blo­ka­dy war­stwo­wej struk­tu­ry reago­wa­nia na COVID-19 w pro­win­cji. Ozna­cza to, że usłu­gi pogrze­bo­we są ogra­ni­czo­ne do 10 osób w pomiesz­cze­niach i 10 osób na zewnątrz.