Odci­nek toron­toń­skiej linii metra nr 1  zosta­nie w przy­szłym tygo­dniu wyłą­czo­ny z ruchu  na 10 dni  z powo­du „moder­ni­za­cji tune­lu”, poin­for­mo­wa­ło w śro­dę TTC.

Linia metra zosta­nie zamknię­ta mię­dzy sta­cja­mi St. Geo­r­ge i St. Andrew 15 mar­ca i zosta­nie ponow­nie otwar­ta 25 mar­ca o 6 rano.

Mia­sto twier­dzi, że spa­dek licz­by pasa­że­rów spo­wo­do­wa­ny pan­de­mią dał TTC moż­li­wość przy­spie­sze­nia prac napraw­czych, któ­re obej­mu­ją napra­wy oświe­tle­nia tune­li, usu­wa­nie azbe­stu, czysz­cze­nie sta­cji i pra­ce elektryczne.

reklama

Sta­cje Museum, Queen’s Park, St Patrick i Osgo­ode będą zamknię­te przez 10 dni.

TTC zapew­nia, że auto­bu­sy zastęp­cze będą kur­so­wa­ły co 60 sekund w okre­sach szczy­tu, a w mniej­szych odstę­pach  przez cały dzień.