Rząd Douga For­da wpro­wa­dza w Onta­rio dwie nowe ini­cja­ty­wy doty­czą­ce szcze­pień, obie skie­ro­wa­ne do osób w wie­ku od 60 do 64 lat

Leka­rze rodzin­ni w sze­ściu regio­nach zaczną w ten week­end poda­wać szcze­pion­ki prze­ciw­ko COVID pacjen­tom w wie­ku 60–64 lat.

Pre­mier Doug Ford twier­dzi, że ini­cja­ty­wa roz­pocz­nie się w Toron­to, regio­nie Peel, Hamil­ton, Guelph, Peter­bo­ro­ugh i Sim­coe-Musko­ka, a leka­rze zaczną już dziś w śro­dę 10 mar­ca kon­tak­to­wać się z pacjen­ta­mi, aby umó­wić się na wizytę.

Reklama

Ford poin­for­mo­wał, że leka­rze pierw­sze­go kon­tak­tu będą poda­wać zastrzyk Oxford-AstraZeneca.

Pro­win­cja zapo­wie­dzia­ła rów­nież, że 325 aptek w trzech regio­nach roz­pocz­nie w pią­tek poda­wa­nie szcze­pion­ki Oxford-Astra­Ze­ne­ca (peł­na lista po klik­nię­ciu w for­ma­cie pdf) miesz­kań­com w wie­ku od 60 do 64 lat.

Oso­by z tej gru­py wie­ko­wej mogą już dziś uma­wiać się na wizy­ty w aptekach

Ini­cja­ty­wy szcze­pień poja­wia­ją się pośród dal­sze­go  roz­prze­strze­nia­nia się nowych infekcji.

W rezul­ta­cie Kana­dyj­ska Agen­cja Zdro­wia Publicz­ne­go wezwa­ła do ostroż­no­ści w zno­sze­niu ogra­ni­czeń antypandemicznych.

Zde­cy­do­wa­na więk­szość Kana­dyj­czy­ków jest nadal podat­na na COVID-19, powie­dzia­ła w śro­do­wym oświad­cze­niu dr The­re­sa Tam, dyrek­tor ds. Zdro­wia publicz­ne­go w kraju.

„Cho­ciaż aktyw­ność COVID-19 spa­da­ła w całym kra­ju od poło­wy stycz­nia do poło­wy lute­go, od tego cza­su licz­ba przy­pad­ków dzien­nych spa­dła” — powie­dział Tam.

Do tej pory Kana­da odno­to­wa­ła pra­wie zare­je­stro­wa­nych i potwier­dzo­nych labo­ra­tro­ryj­nie 894 000 przy­pad­ków COVID-19, z cze­go ponad 22 300 było śmier­tel­nych. Naj­now­sze dane poka­zu­ją, że wskaź­ni­ki zaka­żeń są obec­nie naj­wyż­sze wśród osób w wie­ku 20–39 lat.

Trwa­ją­ca pan­de­mia i środ­ki mają­ce na celu zwal­cza­nie jej roz­prze­strze­nia­nia się odbi­ły się na zdro­wiu psy­chicz­nym, przy­zna­ła Tam.

Aby pomóc zła­go­dzić stres i nie­po­kój zwią­za­ny z pan­de­mią, agen­cja zdro­wia publicz­ne­go powo­ła­ła do życia  nowy por­tal inter­ne­to­wy — Wel­l­ness Toge­ther Cana­da . Każ­dy może uzy­skać natych­mia­sto­wy, pouf­ny dostęp do pomo­cy w zakre­sie zdro­wia psy­chicz­ne­go lub uży­wa­nia sub­stan­cji w dowol­nym cza­sie i bez żad­nych kosztów.

za Cana­dian Press