Kumor: Wcale nie jest powiedziane, że przegraliśmy

W swym kolej­nym wide­ofe­lie­to­nie Andrzej Kumor prze­ko­nu­je, że wszyst­ko zale­ży od wycho­wa­nia, sil­nych rodzin i sil­nych męż­czyzn — dla­te­go tak waż­na jest rola matek. Poli­tycz­na popraw­ność w języ­ku, któ­rą lan­su­je się dzi­siaj rów­nież w Pol­sce zepchnie nas to poza­wer­bal­nych form eks­pre­sji jakie zna­my z okre­su komu­ni­stycz­nej Polski.