Air Cana­da poin­for­mo­wa­ła, że począw­szy od począt­ku maja przy­wró­ci nie­któ­re połą­cze­nia na tra­sach na Jamaj­kę, do Mek­sy­ku i na Bar­ba­dos . Kana­dyj­skie linie lot­ni­cze w stycz­niu zawie­si­ły wszyst­kie loty do urlo­po­wych kie­run­ków, na wnio­sek rzą­du federalnego.

Od 3 maja  Air Cana­da będzie obsłu­gi­wać trzy loty tygo­dnio­wo z Toron­to do Mexi­co City a od  5 i 9 maja jeden lot z Toron­to do King­ston na Jamaj­ce i Brid­ge­town na Barbados

Zawie­sze­nie lotów mia­ło obo­wią­zy­wać do 30 kwietnia.

Reklama

Air Cana­da ocze­ku­je zastą­pie­nia nie­któ­rych środ­ków kwa­ran­tan­ny dla podró­żu­ją­cych z zagra­ni­cy przez pro­gram testów na lotniskach.

Linie pla­nu­ją też przy­wró­cić nie­któ­re inne połą­cze­nia mię­dzy­na­ro­do­we, w tym z Van­co­uver do Tokio od 1 maja, z Toron­to do Hong­kon­gu od 6 maja i z Toron­to do Bogo­ty w Kolum­bii od 7 maja.