Poli­cja Okrę­go­wa Peel twier­dzi, że śled­czy z biu­ra docho­dze­nio­we­go  lot­ni­ska posta­wi­li zarzu­ty męż­czyź­nie z Edmon­ton po tym, jak po przy­lo­cie z zagra­ni­cy na lot­ni­sko Toron­to Pear­son przed­sta­wił fał­szy­we zaświad­cze­nie testu COVID-19
45-let­ni męż­czy­zna z Edmon­ton został aresz­to­wa­ny i oskar­żo­ny o bez­praw­ne i świa­do­me uży­cie fał­szy­we­go doku­men­tu. Został zatrzy­ma­ny sta­wił się w sądzie w Bramp­ton 22 mar­ca i zwol­nio­no go za kaucją.

Męż­czy­zna został zwol­nio­ny z aresz­tu na okre­ślo­nych warun­kach i wró­cił do CBSA na lot­ni­sku Pear­son w celu skon­tak­to­wa­nia się z  Kana­dyj­ską Agen­cją Zdro­wia Publicznego.

Każ­dy, kto ma infor­ma­cje doty­czą­ce tej spra­wy, jest pro­szo­ny o skon­tak­to­wa­nie się ze śledczymi.

Na począt­ku mar­ca rząd fede­ral­ny oświad­czył, że współ­pra­cu­je z auto­ry­zo­wa­ny­mi hote­la­mi, aby wyja­śnić rosną­cą licz­bę cha­otycz­nych przy­pad­ków kie­ro­wa­nia  na trzy­dnio­wą kwa­ran­tan­nę hote­lo­wą po przy­lo­cie do Kanady.