Nie bój­my się inwe­sto­wać — Kamyc­ki Group

Kana­dyj­ski rynek nie­ru­cho­mo­ści jest bar­dzo gorą­cy, o tym jak wyko­rzy­stać tę oka­zję roz­ma­wia­my z bro­ke­rem od poży­czek hipo­tecz­nych Agniesz­ką Sta­chur­ski i pośred­ni­kiem han­dlu nie­ru­cho­mo­ścia­mi Moni­ką Kamyc­ki, któ­re pra­cu­ją w ramach Kamyc­ki Gro­up, zapew­nia­jąc peł­ną obsłu­gę pod wzglę­dem kup­na i sprze­da­ży nieruchomości.

Ucie­ka­jąc przed spo­dzie­wa­ną infla­cją wie­le osób usi­łu­je zabez­pie­czyć war­tość swych pie­nię­dzy inwe­stu­jąc w nie­ru­cho­mo­ści. Mimo pesy­mi­stycz­nych pro­gnoz sprzed roku, na począt­ku pan­de­mii rynek nie­ru­cho­mo­ści w GTA i całej Kana­dzie zasko­czył odpor­no­ścią na kry­zys. Domy sprze­da­ją się jak świe­że bułecz­ki a ceny wciąż rosną. Jest to rynek, któ­re­go dyna­mi­kę moż­na świet­nie wyko­rzy­stać. Trze­ba jed­na być do tego dobrze przy­go­to­wa­nym i posia­dać nie­zbęd­ne infor­ma­cje. Nowo powsta­ła Kamyc­ki Gro­up w ramach Roy­al lePa­ge zapew­nia świet­ną eks­per­ty­zę opar­tą na latach doświad­cze­nia na pol­skim ryn­ku. Moni­ka Kamyc­ki, Agniesz­ka Sta­chur­ski i Iwo­na Gan­czak mają świet­ną orien­ta­cję w ryn­ku, obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sach i meto­dach uzy­ska­nia wyma­ga­nych doku­men­tów. Słu­żą rów­nież wszech­stron­ną pomo­cę jeśli cho­dzi o przy­go­to­wa­nie  do sprze­da­ży, kup­na czy flipu.

Zapra­sza­my na roz­mo­wę z pania­mi Moni­ką Kamyc­ki i Agniesz­ką Sta­chur­ski — mię­dzy inny­mi o tym  jak mak­sy­mal­nie wyko­rzy­stać obec­ną sytu­ację do uzy­ska­nia naj­wyż­szych dochodów.

Reklama