Jean-Fra­nço­is Beau­lieu z Lon­gu­eu­il z nie­cier­pli­wo­ścią ocze­ki­wał wio­sny. Wła­ści­ciel hon­dy CR‑V EX‑L z 2017 roku skar­ży się, że pod­czas quebec­kich mro­zów ogrze­wa­nie w aucie nie daje rady. Gdy tem­pe­ra­tu­ra spa­da poni­żej 10 stop­ni poni­żej zera, w środ­ku jest zim­no. Beau­lieu zauwa­żył tę wadę dość szyb­ko. “To tak jak­bym miał auto trzy­se­zo­no­we, któ­re nie nada­je się na kana­dyj­skie zimy. A tu zima trwa czte­ry mie­sią­ce”. Męż­czy­zna zapła­cił za swo­ją hon­dę ponad 46 500 dol.

Cathy Hau­gen z Cal­ga­ry mówi, że z jej samo­cho­dem jest tak samo. Szy­by paru­ją i nie chcą się roz­mra­żać, gdy jest zim­no i wietrz­nie. Hau­gen mówi, że taka jaz­da robi się nie­bez­piecz­na. Doda­je, ze cza­sem w poło­wie dro­gi musi się zatrzy­mać, by dopro­wa­dzić szy­by do porząd­ku. Jeź­dzi hon­dą CR‑V z 2018 roku, za któ­rą zapła­ci­ła pra­wie 43 000 dolarów.

Na stro­nie Trans­port Cana­da moż­na zna­leźć kil­ka­set podob­nych skarg na ogrze­wa­nie w hon­dach CR‑V z 2017 i 2018 roku oraz hon­dy civic z lat 2016–18 z sil­ni­kiem 1,5 L Turbo.

reklama

Hon­da twier­dzi, że pro­blem z ogrze­wa­niem to sku­tek nad­mier­ne­go roz­cień­cze­nia ole­ju. Aby roz­wią­zać pro­blem, kon­cern prze­pro­wa­dził pod koniec 2018 roku akcję aktu­ali­za­cji opro­gra­mo­wa­nia. Poza aktu­ali­za­cją wyko­ny­wa­na była wymia­na ole­ju, a w nie­któ­rych przy­pad­kach jesz­cze wymia­na modu­łu klimatyzacyjnego.

Geo­r­ge Iny, obroń­ca praw kon­su­men­tów z Auto­mo­bi­le Pro­tec­tion Asso­cia­tion, mówi jed­nak, że napra­wy nie zawsze przy­nio­sły ocze­ki­wa­ny sku­tek. Iny uwa­ża, że Hon­da powin­na odku­po­wać samo­cho­dy lub ofe­ro­wać czę­ścio­wy zwrot pie­nię­dzy. Takie pro­ble­my pozo­sta­ją jed­nak nie­roz­wią­za­ne, ponie­waż nie­któ­re stan­dar­dy moto­ry­za­cyj­ne w Kana­dzie są prze­sta­rza­łe. Prze­pi­sy doty­czą­ce odmra­ża­nia i paro­wa­nia szyb pocho­dzą z 1964 roku! Dla­te­go trans­port Cana­da nie widzi pro­ble­mu. A to odbi­ja się na bezpieczeństwie.

Po tym jak Hau­gen i Beau­lieu zgło­si­li się do Go Public, Hon­da skon­tak­to­wa­ła się z nimi i zapro­po­no­wa­ła roz­wią­za­nie. Mówią, że wcze­śniej pro­du­cent zby­wał ich, zale­ca­jąc prze­jeż­dża­nie dłu­gich odcin­ków bez zatrzy­ma­nia, naj­le­piej na auto­stra­dzie. „Jeśli chcesz mieć cie­pło, nie uży­waj try­bu Eco, nie włą­czaj wen­ty­la­to­ra i sta­raj się nie zatrzy­my­wać”, wyli­cza Hau­gen dobre rady Hon­dy. W salo­nie powie­dzia­no jej, że to kwe­stia sil­ni­ka w jej samo­cho­dzie, któ­ry nie jest wystar­cza­ją­co moc­ny, by zapew­nić wystar­cza­ją­cą ilość cie­pła w chłod­nym kli­ma­cie. Zapro­po­no­wa­no jej grzej­nik do samo­cho­du, ale mogła­by uży­wać go tyl­ko w gara­żu, więc odmówiła.

Beau­lieu mówi, że po aktu­ali­za­cji opro­gra­mo­wa­nia nic się nie popra­wi­ło. Pisal maile i kon­tak­to­wał się z salo­na­mi, ale go zby­wa­no. W koń­cu kupił nagrzew­ni­cę za 295 dol., któ­ra tez nie­wie­le pomo­gła. Osta­tecz­nie po inter­wen­cji Go Public Hon­da usu­nę­ła jego nagrzew­ni­cę, zwró­ci­ła mu pie­nią­dze, powtó­rzy­ła aktu­ali­za­cję opro­gra­mo­wa­nia i wymie­ni­ła moduł kli­ma­ty­za­cji. Beau­lieu jesz­cze nie wie, czy napra­wa była skuteczna.

Rzecz­nik pra­so­wy Hon­da Cana­da, John Bor­di­gnon, mówi, że sil­nik 1,5 L Tur­bo miał być przede wszyst­kim efek­tyw­ny. Miał się nie grzać tak szyb­ko jak inne. Fir­ma twier­dzi, że 90 proc. wła­ści­cie­li aut skie­ro­wa­nych do napra­wy zgło­si­ło się do salonów.

Auto­mo­bi­le Pro­tec­tion Asso­cia­tion prze­pro­wa­dzi­ło ankie­tę wśród kie­row­ców, głów­nie z Quebe­cu, jeż­dżą­cych hon­da­mi. 58 proc. narze­ka­ło na ogrze­wa­nie, a 49 proc. skar­ży­ło się na zama­rza­nie przed­niej szy­by lub szyb bocznych.

Wła­ści­cie­le hond wystą­pi­li do sądu z pozwem zbio­ro­wym. Uzy­ska­no ugo­dę, ale nie­zbyt korzystną.