Onta­ryj­ski mini­ster edu­ka­cji, Ste­phen Lec­ce, ape­lu­je do mini­strów fede­ral­nych Ahme­da Hus­se­na, Pat­ty Haj­du i Ani­ty Anand, by zaję­li się pla­no­wa­niem pro­gra­mu szcze­pień dzie­ci i mło­dzie­ży prze­ciw­ko COVID-19. Lec­ce twier­dzi, że nale­ży wycią­gać wnio­ski z dotych­cza­so­wych doświad­czeń i zasta­no­wić się nad zabez­pie­cze­niem dostaw szcze­pio­nek oraz dys­try­bu­cją pre­pa­ra­tu, jak tyl­ko zosta­nie on zatwier­dzo­ny przez Health Cana­da. Mini­ster przy­po­mi­na, że bada­nia nad efek­tyw­no­ścią szcze­pion­ki wśród dzie­ci i mło­dzie­ży już są pro­wa­dzo­ne. Publi­ka­cja wyni­ków może nastą­pić w cią­gu kil­ku miesięcy.

Lec­ce pod­kre­śla, że szcze­pie­nie mło­dych ludzi będzie klu­czo­we dla zakoń­cze­nia pan­de­mii. Waż­ne jest, by Health Cana­da szyb­ko zatwier­dzi­ło szcze­pion­kę, jeśli bada­nia kli­nicz­ne dadzą dobre wyniki.

W zeszłym tygo­dniu Moder­na ogło­si­ła, że chce zre­kru­to­wać w Kana­dzie dzie­ci w wie­ku od 6 mie­się­cy do 12 lat do badań kli­nicz­nych. Jed­no­cze­śnie John­son &Johnson pla­nu­je bada­nia w gru­pie wie­ko­wej 12–17-latków. Astra­Ze­ne­ca rów­nież roz­po­czę­ła pró­by wśród mło­dych ludzi.

Szcze­pion­ka Pfi­zer-BioN­Tech, zatwier­dzo­na na razie dla doro­słych, może być ponoć sto­so­wa­na już od 16 roku życia – tak przy­naj­mniej twier­dzi producent.

Szcze­pie­nia w Onta­rio zaczę­ły się w grud­niu. Od tam­tej pory dwie daw­ki otrzy­ma­ło 309 285 osób. Poda­no 1 981 282 daw­ki preparatu.