Nie­miec­ka sta­ła komi­sja ds. szcze­pień (STIKO) zale­ci­ła we wto­rek, by szcze­pion­kę prze­ciw­ko Covid-19 fir­my Astra­Ze­ne­ca poda­wać wyłącz­nie oso­bom powy­żej 60. roku życia. Przy­czy­ną decy­zji są dane doty­czą­ce rzad­kich przy­pad­ków zakrze­pi­cy żył.

Jak wyja­śnia STIKO reko­men­da­cja zosta­ła zmie­nio­na “na pod­sta­wie dostęp­nych obec­nie danych doty­czą­cych wystę­po­wa­nia rzad­kich, ale bar­dzo cięż­kich skut­ków ubocz­nych o cha­rak­te­rze zakrze­po­wo-zato­ro­wym” u młod­szych osób zaszcze­pio­nych tym preparatem.

Do koń­ca kwiet­nia STIKO pla­nu­je wydać zale­ce­nia doty­czą­ce poda­wa­nia dru­giej daw­ki szcze­pion­ki fir­my Astra­Ze­ne­ca oso­bom poni­żej 60. roku życia, któ­re otrzy­ma­ły już pierw­szy zastrzyk. Do tego cza­su eks­per­ci zba­da­ją, czy moż­li­we jest poda­nie dru­giej daw­ki szcze­pion­ką typu mRNA, np. Pfizer/BioNTech.

reklama

Już wcze­śniej decy­zję o wstrzy­ma­niu szcze­pień pre­pa­ra­tem fir­my Astra­Ze­ne­ca osób młod­szych niż 60-let­nich pod­ję­ły wła­dze kra­jów związ­ko­wych — Nad­re­nii Pół­noc­nej-West­fa­lii, Ber­li­na i Bran­den­bur­gii, a tak­że wła­dze Monachium.

Według fede­ral­ne­go mini­ster­stwa zdro­wia do ponie­dział­ku w całych Niem­czech dostar­czo­no ponad 3,8 mln dawek szcze­pion­ki fir­my AstraZeneca.

W poło­wie mar­ca rzą­dy wie­lu kra­jów zaprze­sta­ły szcze­pień pre­pa­ra­tem fir­my Astra­Ze­ne­ca w związ­ku z podej­rze­nia­mi, że zgła­sza­ne przy­pad­ki zakrze­pów krwi mogą być rzad­kim efek­tem ubocz­nym szcze­pion­ki. Euro­pej­ska Agen­cja Leków (EMA) oce­ni­ła, że dostęp­ne dane nie potwier­dza­ją związ­ku mię­dzy szcze­pie­nia­mi a wystę­po­wa­niem zakrze­pów i zale­ci­ła dal­sze uży­wa­nie substancji.

Jak pisze tygo­dnik “Der Spie­gel”, aktu­al­ne infor­ma­cje na temat szcze­pień pre­pa­ra­tem fir­my Astra­Ze­ne­ca i rzad­kich przy­pad­ków nie­bez­piecz­nych zakrze­pów poka­zu­ją, że doty­ka­ją one głów­nie młod­sze kobiety.

Insty­tut Pau­la Ehr­li­cha (PEI) ogło­sił we wto­rek, że do 29 mar­ca zgło­szo­no 31 przy­pad­ków zakrze­pi­cy zatok żyl­nych mózgu wśród ok. 2,7 mln osób zaszcze­pio­nych pre­pa­ra­tem fir­my Astra­Ze­ne­ca, w 19 przy­pad­kach odno­to­wa­no rów­nież mało­płyt­ko­wość, a dzie­więć osób zmar­ło. Według PEI dotknię­tych tą przy­pa­dło­ścią było dwóch męż­czyzn i 29 kobiet. Kobie­ty mają od 20 do 63 lat, a męż­czyź­ni — 36 i 57 lat.

Z Ber­li­na Bere­ni­ka Lemań­czyk (PAP)

mmi/