Kobie­ta z Onta­rio, któ­ra zosta­ła oskar­żo­na o ter­ro­ryzm po   pró­bie prze­kro­cze­nia turec­kiej gra­ni­cy z Syrią dwa lata temu, zosta­ła zwol­nio­na za kaucją.

Hale­ema Musta­fa, lat 23, sta­nę­ła w śro­dę rano przez Zoom przed Onta­rio Supe­rior Court w Bramp­ton z Maple­hurst Cor­rec­tio­nal Cen­tre w Milton.

Mustaf  i jej mąż Ikar Mao są oskar­że­ni o opusz­cze­nie Kana­dy w celu udzia­łu w dzia­łal­no­ści gru­py terrorystycznej.

REKLAMA

Mężo­wi Musta­fy, Ika­ro­wi Mao, odmó­wio­no zwol­nie­nia za kau­cją w grud­niu 2019 roku.
Musta­fa i Mao, któ­rzy pocho­dzą z Guelph w pro­win­cji Onta­rio, zosta­li zatrzy­ma­ni w Tur­cji w lip­cu 2019 r. Po tym, jak rodzi­na zaalar­mo­wa­ła funk­cjo­na­riu­szy, że pla­nu­ją prze­kro­czyć gra­ni­cę z Syrią, aby dołą­czyć do Pań­stwa Islam­skie­go w Syrii (ISIS). Zosta­li zwol­nie­ni i wró­ci­li do Kana­dy w paź­dzier­ni­ku 2019 r.

Mao został aresz­to­wa­ny i oskar­żo­ny w listo­pa­dzie 2019 roku. W grud­niu 2019 roku odmó­wio­no mu zwol­nie­nia za kaucją .

Dzie­więć mie­się­cy póź­niej Musta­fa zosta­ła rów­nież aresz­to­wa­na w Pic­ke­ring w Onta­rio i oskar­żo­na o te same przestępstwa.

Para będzie sądzo­na razem.