Pol­scy pił­ka­rze nie wzię­li udzia­łu w akcji „Black Live Mat­ter” na Wembley i nie uklęk­nę­li w cza­sie, gdy zro­bi­li to Anglicy.

W cza­sie, gdy Angli­cy klę­ka­li, Pola­cy wska­za­li pal­ca­mi na napis RESPECT, naszy­ty na koszulkach.

Tego typu gest wyko­ny­wa­ny jest przed każ­dym spo­tka­niem angiel­skiej Pre­mier League. ż

Reklama

Komen­ta­to­rzy  zachwy­ce­ni z posta­wy pol­skich piłkarzy.

„Idź wypro­sto­wa­ny wśród tych, co na kola­nach… „. Zuchy! 🙂

Już lepiej, Husa­ria nie klęka !

Tak trzy­mać

nie­klę­ka­my

Ango­le na kola­nach. Pol­ska sztywniutko

Może­cie już wra­cać, nawet nie musi­cie grać 🙂

To wszyst­ko zaczy­na mieć sens!

zaś w sie­ci poja­wi­ły się takie memy:

Oświad­cze­nie PZPN
Pol­ski Zwią­zek Pił­ki Noż­nej infor­mu­je, że pił­ka­rze repre­zen­ta­cji Pol­ski przed meczem z Anglią na Wembley zaję­li neu­tral­ne i apo­li­tycz­ne sta­no­wi­sko wobec ini­cja­ty­wy “Black Lives Mat­ter”. Jed­no­cze­śnie pod­kre­śla­my, że wszy­scy repre­zen­tan­ci Pol­ski są soli­dar­nie prze­ciw­ni wszel­kim prze­ja­wom rasi­zmu i nie­to­le­ran­cji. PZPN w swo­ich sta­tu­to­wych dzia­ła­niach i powin­no­ściach zawsze kie­ro­wał się otwar­to­ścią, prze­strze­ga­niem zasad rów­no­ści, tole­ran­cji i rów­no­upraw­nie­nia wobec wszyst­kich ludzi, nie­za­leż­nie od ich miej­sca zamiesz­ka­nie, kolo­ru skó­ry, wyzna­nia oraz poglą­dów politycznych.