W ponie­dzia­łek w Dzien­ni­ku Ustaw opu­bli­ko­wa­no roz­po­rzą­dze­nie Rady Mini­strów ws. usta­no­wie­nia okre­ślo­nych ogra­ni­czeń, naka­zów i zaka­zów w związ­ku z wystą­pie­niem sta­nu epidemii.

Oso­ba prze­kra­cza­ją­ca mor­ski odci­nek gra­ni­cy Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej regu­lar­nym połą­cze­niem pro­mo­wym oraz odci­nek lądo­wy gra­ni­cy Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej z Repu­bli­ką Cze­ską, Repu­bli­ką Litew­ską, Repu­bli­ką Fede­ral­ną Nie­miec lub Repu­bli­ką Sło­wac­ką, nie­za­leż­nie od środ­ka trans­por­tu, któ­rym się prze­miesz­cza, bądź pie­szo, w celu innym niż okre­ślo­ny w ust. 19, jest obo­wią­za­na posia­dać nega­tyw­ny wynik testu dia­gno­stycz­ne­go w kie­run­ku SARS-CoV‑2 wyko­na­ne­go, przed prze­kro­cze­niem gra­ni­cy, w okre­sie 48 godzin, licząc od momen­tu wyni­ku tego testu, i przed­ło­żyć na żąda­nie funk­cjo­na­riu­sza Stra­ży Gra­nicz­nej lub Poli­cji wynik tego testu w języ­ku pol­skim albo w języ­ku angiel­skim — czy­ta­my w opu­bli­ko­wa­nym rozporządzeniu.

Napi­sa­no, że oso­ba prze­kra­cza­ją­ca gra­ni­cę pań­stwo­wą Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej, stat­kiem powietrz­nym jest obo­wią­za­na posia­dać nega­tyw­ny wynik testu dia­gno­stycz­ne­go w kie­run­ku SARS-CoV‑2 wyko­na­ne­go, przed prze­kro­cze­niem gra­ni­cy, w okre­sie 48 godzin, licząc od momen­tu wyni­ku tego testu, i przed­ło­żyć na żąda­nie funk­cjo­na­riu­sza Stra­ży Gra­nicz­nej wynik tego testu w języ­ku pol­skim albo w języ­ku angielskim.

 

W przy­pad­ku gdy oso­ba prze­kra­cza­ją­ca gra­ni­cę pań­stwo­wą Rze­czy­po­spo­li­tej Pol­skiej stat­kiem powietrz­nym nie speł­nia warun­ków, o któ­rych mowa w ust. 20a albo 21a, jest obowiązana:

1) prze­ka­zać funk­cjo­na­riu­szo­wi Stra­ży Gra­nicz­nej infor­ma­cję o:
a) adre­sie miej­sca zamiesz­ka­nia lub poby­tu, w któ­rym będzie odby­wać obo­wiąz­ko­wą kwarantannę,
o któ­rej mowa w prze­pi­sach wyda­nych na pod­sta­wie art. 34 ust. 5 usta­wy z dnia 5 grud­nia 2008 r.
o zapo­bie­ga­niu oraz zwal­cza­niu zaka­żeń i cho­rób zakaź­nych u ludzi,
b) nume­rze tele­fo­nu do bez­po­śred­nie­go kon­tak­tu z tą osobą;
2) odbyć, po prze­kro­cze­niu gra­ni­cy pań­stwo­wej, obo­wiąz­ko­wą kwa­ran­tan­nę, o któ­rej mowa w prze­pi­sach wyda­nych na pod­sta­wie art. 34 ust. 5 usta­wy z dnia 5 grud­nia 2008 r. o zapo­bie­ga­niu oraz zwal­cza­niu zaka­żeń i cho­rób zakaź­nych u ludzi, trwa­ją­cą 10 dni, licząc od dnia nastę­pu­ją­ce­go po prze­kro­cze­niu tej granicy.

Źró­dło: dziennikustaw.gov.pl