Komi­sja Euro­pej­ska opu­bli­ko­wa­ła listę słów i zwro­tów, któ­rych nie powin­no się uży­wać. W prze­wod­ni­ku “komu­ni­ka­cji inklu­zyw­nej” zna­la­zły się m.in. “Boże Naro­dze­nie”, “pan”, “pani” i “homo­sek­su­ali­sta”.

Na KE spły­nę­ła fala krytyki.

Prze­wod­nik Komi­sji Euro­pej­skiej wska­zu­je jakie zwro­ty powin­ny być wyco­fa­ne z nasze­go języ­ka, a jakich powin­ni­śmy uży­wać. “Nasza komu­ni­ka­cja nigdy nie powin­na zakła­dać, że ludzie są hete­ro­sek­su­al­ni, iden­ty­fi­ku­ją się z płcią przy­pi­sa­ną przy uro­dze­niu lub iden­ty­fi­ku­ją się w spo­sób binar­ny” – podkreślono.

reklama

Aby nie wska­zy­wać na płeć, powin­no się uni­kać zwro­tów “pan” i “pani” po to “aby nie czy­nić nie­wi­dzial­ny­mi osób inter­pł­cio­wych lub queer”. Zale­ca­na for­ma to “Mx”. Obraź­li­wy jest tak­że ter­min “homo­sek­su­ali­sta”.

Prze­wod­nik poru­sza tak­że tema­ty wia­ry. Zale­co­no, aby nie uży­wać słów “Boże naro­dze­nie” i zastą­pić je “okre­sem świą­tecz­nym”. Nie powin­no się tak­że uży­wać imion “imion typo­wych dla reli­gii”, takich jak “Maria i Jan”, któ­re nale­ży zastą­pić np. imio­na­mi “Mali­ka i Juliusz”. Jest to waż­ne, ponie­waż nowa wer­sja “uwzględ­nia bez­pań­stwow­ców i imigrantów”.