Gehenna lotu z Polski do Kanady

Pani Mario­la nie­daw­no przy­le­cia­ła z Pol­ski lot był wygod­ny, samo­lot pra­wie pusty, ale przed wej­ściem na pokład i przed odje­cha­niem do domu trze­ba się było najeść spo­ro ner­wów, a wszyst­ko przez nowe prze­pi­sy któ­re nie tyl­ko znacz­nie podra­ża­ją wyjaz­dy, ale każą się zasta­no­wić ile nich jest logi­ki i na ile rze­czy­wi­ście przy­czy­nia­ją sią do ogra­ni­cza­nia zacho­ro­wać na Covid-19