Jacek Suli­mier­ski — Co nowe­go w podatkach

Z Jac­kiem Suli­mier­skim wła­ści­cie­lem fir­my doradz­twa podat­ko­we­go Taxtro­nix roz­ma­wia­my o nowej sytu­acji fiskal­nej w kon­tek­ście zmian gospo­dar­czych i poli­tycz­nych. Jacek Suli­mier­ski ma kil­ku­dzie­się­cio­let­nie doświad­cze­nie w dzie­dzi­nie sto­so­wa­nia prze­pi­sów podat­ko­wych w Kanadzie.