Jakiej ja jestem rasy? — pyta Andrzej Kumor

W kon­tek­ście pasz­por­tów wyszcze­pien­nych i innych danych medycz­nych coraz czę­ściej pada pyta­nie o rasę. Jeśli płeć jest w Kana­dzie, umow­na, to czy rasa może być tak­że w ten sam spo­sób defi­nio­wa­na — pyta w swym cyklicz­nym video felie­to­nie Andrzej Kumor