Ciem­no­skó­rzy i lud­ność rdzen­na to gru­py, któ­re nie­pro­por­cjo­nal­nie czę­sto uczest­ni­czą w incy­den­tach, do któ­rych docho­dzi w TTC. Ta “nie­pro­por­cjo­nal­ność” jest na tyle duża, że moż­na podej­rze­wać ist­nie­nie pew­nych uprze­dzeń, mówią bada­cze z UofT. “Gdy­by ludzie byli trak­to­wa­ni rów­no przez straż­ni­ków TTC, nie mie­li­by­śmy takich roz­bież­no­ści w statystykach”.

Dane zbie­ra­ne przez straż TTC w latach 2008–2018 zosta­ły prze­ana­li­zo­wa­ne przez dwóch naukow­ców z Uni­ver­si­ty of Toron­to. Doty­czy­ły 121 000 udo­ku­men­to­wa­nych incydentów.

Oka­za­ło się, że oso­by ciem­no­skó­re, sta­no­wią­ce 8,8 proc. popu­la­cji Toron­to, uczest­ni­czy­ły w 19,2 proc. incy­den­tów. Lud­ność rdzen­na uczest­ni­czy­ła w 3 proc. zda­rzeń, mimo że jej przed­sta­wi­cie­le to zale­d­wie 0,8 proc. miesz­kań­ców Toronto.

Udział w incy­den­tach lud­no­ści bia­łej odpo­wia­da jej udzia­ło­wi w spo­łe­czeń­stwie. W przy­pad­ku innych grup etnicz­nych uczest­nic­two w zda­rze­niach było mniej­sze niż mogło­by to wyni­kać z liczeb­no­ści popu­la­cji tej grupy.

Auto­rzy ana­li­zy zwra­ca­ją uwa­gę, że nie­rów­ność raso­wa w TTC spa­da­ła w kolej­nych latach. W 2008 roku udział ciem­no­skó­rych w incy­den­tach w TTC był aż trzy razy więk­szy niż ich udział w popu­la­cji mia­sta. W 2018 roku współ­czyn­nik spadł do 1,76. Jeśli cho­dzi o lud­ność rdzen­ną, to w 2008 roku odse­tek incy­den­tów z udzia­łem Indian był sześć razy więk­szy niż ich udział w spo­łe­czeń­stwie. W 2018 z kolei incy­den­tów, w któ­re zaan­ga­żo­wa­na była lud­ność rdzen­na, odno­to­wa­no mniej niż wyni­ka­ło­by z wiel­ko­ści populacji.

War­to jed­nak pamię­tać, że nie­rów­no­ści raso­we niby zani­ka­ją, ale też coraz czę­ściej dane o rasie są nie­kom­plet­ne. Czy­li wyni­ki mogą być obar­czo­ne coraz więk­szym błę­dem. Auto­rzy suge­ru­ją, że bra­ki w danych mogą nawet słu­żyć masko­wa­niu nie­ko­rzyst­nych ten­den­cji. Doda­ją przy tym, że dane przed­sta­wia­ły się podob­nie we wszyst­kich kate­go­riach wykro­czeń, na wszyst­kich tra­sach i we wszyst­kich lokalizacjach.

W czwar­tek szef TTC, Rick Leary, odno­sząc się do rapor­tu, zade­kla­ro­wał, że wnio­ski z ana­li­zy będą mia­ły wpływ na doko­ny­wa­ne zmia­ny w kul­tu­rze orga­ni­za­cji i nada­nie prio­ry­te­tów róż­no­rod­no­ści i inkluzywności.