Szko­ły w Onta­rio zosta­ną ponow­nie otwar­te na oso­bi­stą naukę w dniu 17 stycz­nia, potwier­dził w ponie­dzia­łek rzecz­nik rzą­du Douga Forda.

W ponie­dzia­łek mini­ster edu­ka­cji Ste­phen Lec­ce ogło­sił, że eme­ry­to­wa­ni nauczy­cie­le z Onta­rio będą mogli pra­co­wać wię­cej dni w tym roku szkol­nym, aby roz­wią­zać pro­blem nie­do­bo­rów kadro­wych. „Dla­te­go wła­śnie zawar­li­śmy poro­zu­mie­nie z Fede­ra­cją Nauczy­cie­li Onta­rio, któ­re zapew­ni dostęp do tysię­cy wykwa­li­fi­ko­wa­nych nauczy­cie­li, któ­rzy pomo­gą utrzy­mać szko­ły otwar­te i bezpieczne”..

Według naj­now­szych danych z pro­win­cji 46,7 pro­cent dzie­ci w wie­ku od 5 do 11 lat otrzy­ma­ło jed­ną daw­kę szcze­pion­ki COVID-19, a 3,5 pro­cent otrzy­ma­ło dwie daw­ki i uwa­ża się, że są w peł­ni zaszczepione.

Nie­co ponad 86 pro­cent dzie­ci w wie­ku od 12 do 17 lat otrzy­ma­ło jed­ną daw­kę szcze­pion­ki, a 82,6% otrzy­ma­ło dwie.