Poli­cja Quebe­cu poin­for­mo­wa­ła, że  7 osób zosta­ło ran­nych a 3 nie żyją w wyni­ku nie­szczę­śli­we­go wypad­ku w Notre-Dame-de-Stan­brid­ge, oko­ło 55 kilo­me­trów na połu­dnio­wy wschód od Montrealu.

Wśród ran­nych jest tro­je dzie­ci, któ­rych życie nie uwa­ża się za zagro­żo­ne, oraz czwo­ro doro­słych, z któ­rych dwo­je jest w sta­nie krytycznym.

Wypa­dek miał miej­sce tuż przed godzi­ną 19, trak­tor wiózł na przed­niej szu­fli 10 osób i drewno

Reklama

Z nie­zna­nych przy­czyn wszy­scy ludzie nagle wypa­dli z szufli

Przy­czy­ną wypad­ku mógł być alko­hol, kie­row­ca cią­gni­ka, męż­czy­zna po trzy­dzie­st­ce, został aresztowany.