W miej­scu sta­re­go budyn­ku Tima Hor­ton­sa w Cen­trum Mis­sis­sau­gi powsta­ną nowo­cze­sne wie­żow­ce zasi­la­ne ener­gią pocho­dzą­cą z geo­ter­mii. Dewe­lo­per Cam­rost Fel­corp Inc., któ­ry budu­je Exchan­ge District, ogło­sił nie­daw­no, że zakoń­czył wier­ce­nie 186 odwier­tów geo­ter­mal­nych, dzię­ki któ­rym dwa z czte­rech nowych budyn­ków będą mieć alter­na­tyw­ne źró­dło ener­gii. Wśród nich będzie 66-pię­tro­wy wie­żo­wiec EX3 z 650 mieszkaniami.

Budyn­ki mają być wypo­sa­żo­ne w sys­te­my ogrze­wa­nia i chło­dze­nia, któ­re emi­tu­ją tyl­ko nie­wiel­ką ilość dwu­tlen­ku węgla. W zasto­so­wa­nym roz­wią­za­niu nie będzie boj­le­rów ani insta­la­cji chłod­ni­czych na dachach. Dewe­lo­per dekla­ru­je, że uży­cie ener­gii geo­ter­mal­nej cał­ko­wi­cie eli­mi­nu­je koniecz­ność uży­wa­nia gazu ziem­ne­go do ogrze­wa­nia mieszkań.

Po ukoń­cze­niu budo­wy EX3 będzi enaj­wyż­szym budyn­kiem miesz­kal­nym w Onta­rio zasi­la­nym ener­gią z ziemi.