Urzęd­ni­cy fede­ral­ni roz­wa­ża­ją zmia­nę tre­ści tablic przy gro­bach byłych pre­mie­rów Kanady.

Pod koniec stycz­nia wan­da­le zdra­pa­li zdję­cie pre­mie­ra Mac­ken­zie Kin­ga z tabli­cy infor­ma­cyj­nej znaj­du­ją­cej się obok gro­bu pre­mie­ra w Toron­to. Tabli­ca zosta­ła znisz­czo­na do tego stop­nia, że agen­cja fede­ral­ne zde­cy­do­wa­ła się wymie­nić ją na nową.

Przez ponad 20 lat tabli­ca pozo­sta­wa­ła nie­tknię­ta i niko­mu nie prze­szka­dza­ła. Teraz urzęd­ni­cy gło­wią się, co zro­bić, żeby jej treść lepiej odda­wa­ła poglą­dy na histo­rię, zwłasz­cza na jej aspek­ty zwią­za­ne z nie­wła­ści­wym trak­to­wa­niem lud­no­ści rdzen­nej. Wymia­na tablic znaj­du­je się na liście spraw, któ­ry­mi mają się zająć Parks Cana­da i Histo­ric Sites and Monu­ments Board of Cana­da. Agen­cje opie­ku­ją się 16 miej­sca­mi spo­czyn­ku kana­dyj­skich premierów.

W 1999 roku uru­cho­mio­no pro­gram opie­ki nad gro­ba­mi pre­mie­rów, by uchro­nić je przed znisz­cze­niem i zapo­mnie­niem. Wszyst­kie poza jed­nym gro­bem znaj­du­ją się w Kana­dzie. Jedy­nie R.B. Ben­nett został pocho­wa­ny w Mic­kel­ham w Wiel­kiej Bry­ta­nii, mia­stecz­ku liczą­cym 600 miesz­kań­ców, poło­żo­nym godzi­nę jaz­dy pocią­giem na połu­dnio­wy-zachód od Lon­dy­nu. Jego nagro­bek wyma­ga renowacji.

Przez ponad 20 lat w ramach pro­gra­mu wyda­no oko­ło milio­na dola­rów na inspek­cje, napra­wy, tabli­ce i masz­ty umiesz­czo­ne przy gro­bach. Wydat­ki są uza­leż­nio­ne od potrzeb. Parks Cana­da spo­dzie­wa się nie­wiel­kie­go wzro­stu kosz­tów w cią­gu następ­nych pię­ciu lat. W zeszłym roku przy­był nagro­bek pre­mie­ra Joh­na Tur­ne­ra w Toronto.

Na nowych tabli­cach mają się zna­leźć daty urzę­do­wa­nia pre­mie­rów i pod­su­mo­wa­nie, dla­cze­go te miej­sca są waż­ne dla histo­rii Kana­dy. Parks Cana­da w oświad­cze­niu stwier­dzi­ło, że treść nowych tablic będzie “odzwier­cie­dlać ogrom­ne zmia­ny w rozu­mie­niu histo­rii” i “uka­zy­wać prze­szłość w kon­tek­ście teraź­niej­szo­ści”. Cyn­thia Wesley-Esqu­imaux, prze­wod­ni­czą­ca Naro­do­we­go Cen­trum ds. Praw­dy i Pojed­na­nia uwa­ża, że treść tablic powin­na być przed­mio­tem dys­ku­sji róż­no­rod­ne­go pane­lu dorad­cze­go. Nale­ży poka­zać udział pre­mie­ra w budo­wa­niu histo­rii kra­ju, zarów­no w sen­sie pozy­tyw­nym, jak i nega­tyw­nym. “To będzie nie­ła­twe i nie­wy­god­ne”, doda­je Wesley-Esquimaux.

Naj­wię­cej pra­cy będzie przy gro­bie pre­mie­ra Pier­re­’a Tru­de­au. Jego kamien­no-beto­no­wy gro­bo­wiec jest uszko­dzo­ny przez desz­cze, przy­mroz­ki i top­nie­ją­cy śnieg. Meta­lo­wy dach prze­cie­ka i wyma­ga cał­ko­wi­tej wymia­ny. Ścia­ny czę­ścio­wo trze­ba roze­brać i wymu­ro­wać na nowo. Parks Cana­da stwier­dza­jąc znisz­cze­nia wie­lo­krot­nie wspo­mi­na o wpły­wie zmian kli­ma­tu. Pra­ce reno­wa­cyj­ne powin­ny się zacząć tej jesie­ni, ale agen­cja na razie opra­co­wu­je plan robót.