Gru­pa eks­per­tów suge­ru­je, by onta­ryj­scy leka­rze sto­so­wa­li racjo­no­wa­nie leku uży­wa­ne­go w tera­pii COVID-19. Zapa­sy leku toci­li­zu­mab zaczy­na­ją top­nieć, a z powo­du zaka­że­nia koro­na­wi­ru­sem coraz wię­cej osób tra­fia teraz na oddzia­ły inten­syw­nej tera­pii. Toci­li­zu­mab to lek prze­ciw­za­pal­ny zatwier­dzo­ny w Kana­dzie do lecze­nia artre­ty­zmu. W mar­cu gru­pa naukow­ców dora­dza­ją­cych rzą­do­wi w spra­wie COVID-19 napi­sa­ła w swo­im rapor­cie, że poda­nie leku zmniej­sza potrze­bę mecha­nicz­nej wen­ty­la­cji pacjen­tów i zwięk­sza ich szan­se na przeżycie.

Panel eks­per­tów reko­men­du­je poda­wa­nie leku cho­rym w sta­nie cięż­kim i śred­nim. Do tej pory dru­ga daw­ka mia­ła być poda­wa­na po 24 godzi­nach, jeśli stan pacjen­ta się nie popra­wił. W tym tygo­dniu zale­ce­nia zosta­ły zmie­nio­ne — pacjent ma otrzy­mać tyl­ko jed­ną daw­kę w ilo­ści 400 miligramów.

Dr Peter Juni, dyrek­tor nauko­wy gru­py, mówi, że zmia­na w daw­ko­wa­niu raczej nie wpły­nie na lecze­nie pacjen­tów, ale racjo­no­wa­nie leku jest potrzeb­ne, żeby mogło z nie­go sko­rzy­stać jak naj­wię­cej osób. Juni doda­je, że leka­rze nie mają wie­lu opcji, jeśli cho­dzi o lecze­nie pacjen­tów zaka­żo­nych koro­na­wi­ru­sem. Tyl­ko dwa leki zda­ją się mieć wpływ na prze­bieg leczenia.

Dr Andrew Mor­ris, czło­nek gru­py robo­czej, tłu­ma­czy, że toci­li­zu­mab zmniej­sza stan zapal­ny, zwłasz­cza w płu­cach, któ­ry pro­wa­dzi do cięż­kie­go prze­bie­gu COVID-19. Ide­al­nie było­by, gdy­by każ­dy pacjent potrze­bu­ją­cy tle­nu, mógł otrzy­my­wać lek. Mor­ris doda­je, że toci­li­zu­mab utrzy­mu­je się w orga­ni­zmie pacjen­ta przez dość dłu­gi czas.

W czwar­tek na oddzia­łach inten­syw­nej tera­pii prze­by­wa­ło 523 pacjen­tów z COVID-19.

Do tej pory naj­więk­sze pro­ble­my z zapa­sa­mi leki poja­wi­ły się w szpi­ta­lach w GTA. W nie­któ­rych w ostat­nim cza­sie lek się skoń­czył. W innych czę­ściach pro­win­cji leka­rze racjo­nu­ją lek, by moż­na go było poda­wać naj­cię­żej cho­rym pacjen­tom. Onta­ryj­skie mini­ster­stwo zdro­wia poda­ło, że sta­ra się zabez­pie­czyć dosta­wy dla cho­rych na artre­tyzm, dla nie­któ­rych pacjen­tów z nowo­two­ra­mi, a tak­że dla cho­rych na COVID-19.