Tego­rocz­na pro­gno­za Alma­na­chu Far­me­ra na lato w Onta­rio prze­wi­du­je upały.

„Zapo­wia­da się lato peł­ne grzmo­tów lato i upa­łów” — powie­dział w pią­tek dla CTV News Toron­to redak­tor „Alma­na­chu”, Peter Geiger. „To będzie jed­no z tych par­nych okre­sów, a ponie­waż będzie dusz­no, będzie dużo burz”.

Zgod­nie z pro­gno­za­mi l tego­rocz­ne szczy­to­we tem­pe­ra­tu­ry mogą nastą­pić pod koniec sierp­nia i na począt­ku września.

Reklama

Geiger powie­dział, że pomi­mo wie­lu burz w pro­gno­zie, nie ozna­cza to, że będzie zbyt deszczowo.

Pro­gno­za prze­wi­du­je, że w więk­szo­ści Kana­dy tego lata wystą­pi wię­cej opa­dów niż zwy­kle, z wyjąt­kiem Kolum­bii Bry­tyj­skiej, któ­ra ma być „cie­plej­sza” i „bar­dziej sucha niż normalnie”.

Geiger i jego zespół two­rzą swo­je pro­gno­zy za pomo­cą for­mu­ły, któ­ra ma ponad 200 lat.

Powie­dział, że pro­gno­zy nie mogą być “dokład­ne w 100%”, ale for­mu­ła poma­ga ludziom zro­zu­mieć, jak będzie wyglą­dał nad­cho­dzą­cy sezon.