Onta­rio zacznie ofe­ro­wać szcze­pion­ki prze­ciw­ko COVID-19 cza­so­wym robot­ni­kom rol­nym przy­by­wa­ją­cym na lot­ni­sko Mis­sis­sau­ga Pear­son International.

W ramach pro­gra­mu pilo­ta­żo­we­go pro­win­cja zaofe­ru­je szcze­pion­kę 200 pra­cow­ni­kom rol­nym przy­la­tu­ją­cym z Meksyku.

Urzęd­ni­cy z mini­sterstw zdro­wia i rol­nic­twa, leka­rze i przed­sta­wi­cie­le kon­su­la­tu mek­sy­kań­skie­go spo­tka­ją się z gru­pą na mię­dzy­na­ro­do­wym lot­ni­sku Pear­so­na, ofe­ru­jąc szcze­pie­nie po przej­ściu podróż­nych przez odpra­wę celną.

Reklama

Przy­by­wa­ją­cym pra­cow­ni­kom zosta­ną zaofe­ro­wa­ne daw­ki szcze­pion­ki Moder­na, któ­re zosta­ną poda­ne w miej­scu, w któ­rym prze­pro­wa­dzo­no bada­nia prze­sie­wo­we, po wyko­na­niu obo­wiąz­ko­we­go testu COVID-19 po przyjeździe.

Pro­gram zosta­nie na sta­łe po wdro­że­niu wnio­sków wycią­gnię­tych z  pilo­ta­żu, by w przy­szłym tygo­dniu objąć więk­szą licz­bę przy­by­wa­ją­cych pracowników.