Według urzęd­ni­ków Pen­ta­go­nu oko­ło 40 pro­cent ame­ry­kań­skich żoł­nie­rzy pie­cho­ty mor­skiej odmó­wi­ło przy­ję­cia szcze­pion­ki na COVID- 19.

Oko­ło 75 500 mari­nes jest w peł­ni zaszcze­pio­nych lub otrzy­ma­ło jed­ną daw­kę, a oko­ło 48 000 mari­nes odmó­wi­ło zastrzy­ku, powie­dział w week­end kil­ku ser­wi­som infor­ma­cyj­nym kapi­tan ds.  komu­ni­ka­cji Andrew Woods.

„W peł­ni rozu­mie­my, że powszech­na akcep­ta­cja szcze­pion­ki COVID-19 zapew­nia nam naj­lep­sze środ­ki do poko­na­nia tej pan­de­mii. Klu­czem do roz­wią­za­nia tej pan­de­mii jest budo­wa­nie zaufa­nia do szcze­pio­nek ”, powie­dział Woods, cyto­wa­ny przez USA Today.

Woods zauwa­żył, że mari­nes są “zazwy­czaj zdro­wi i mło­dzi”, doda­jąc, że może być wie­le powo­dów odrzu­ce­nia szczepionki.

„Na przy­kład, dana oso­ba mogła odło­żyć na póź­niej, aby zezwo­lić innym na otrzy­ma­nie szcze­pion­ki, mogła otrzy­mać szcze­pion­kę samo­dziel­nie, a nie kana­ła­mi woj­sko­wy­mi, może być nie­do­stęp­na dla dru­giej daw­ki w wyzna­czo­nym okre­sie w przy­pad­ku szcze­pio­nek któ­re wyma­ga­ją dwóch dawek, mogą spo­dzie­wać się, że szcze­pion­ka sta­nie się obo­wiąz­ko­wa i cze­ka­ją do tego cza­su, albo mogą być uczu­le­ni na jeden ze skład­ni­ków szcze­pion­ki ”- powie­dział Woods.

Kil­ku demo­kra­tycz­nych pra­wo­daw­ców wysła­ło w zeszłym mie­sią­cu list do pre­zy­den­ta Joe Bide­na z proś­bą o wpro­wa­dze­nie obo­wiąz­ko­we­go szcze­pie­nia na Covid-19 dla wszyst­kich człon­ków armii USA.

Depar­ta­ment Obro­ny poin­for­mo­wał w poło­wie lute­go, że oko­ło jed­na trze­cia wszyst­kich żoł­nie­rzy armii USA odrzu­ci­ła szczepionkę.

Żoł­nie­rze armii USA mogą odmó­wić szcze­pie­nia ponie­waż szcze­pion­ka nie zosta­ła zatwier­dzo­na przez CDC i nadal ma sta­tus “eks­pe­ry­men­tal­nej”.

Depar­ta­ment Obro­ny USA nadal kla­sy­fi­ku­je szcze­pion­ki COVID-19 jako opcjo­nal­ne, ponie­waż nie otrzy­ma­ły one jesz­cze peł­nej akcep­ta­cji Fede­ral­nej Admi­ni­stra­cji Leków.

 

Po zmia­nie tego sta­tu­su szcze­pie­nie będzie przymusowe.