Set­ki ludzi demon­stro­wa­ło w nie­dzie­lę przed zamknię­tym kościo­łem pro­te­stanc­kim Gra­ce­Li­fe na zachód od Edmonton.

Alber­ta Health Servi­ces zamknę­ła kościół w zeszłym tygo­dniu po tym, jak wie­lo­krot­nie naru­szo­no w nim naka­zy publicz­nej służ­by zdro­wia, a set­ki ludzi uczest­ni­czy­ły w nabo­żeń­stwach. Kościół zamknię­to ota­cza­jąc siatką

Wcze­snym ran­kiem w nie­dzie­lę tłum zaczął gro­ma­dzić się wzdłuż dro­gi przy­le­ga­ją­cej do kościo­ła, przez gło­śni­ki pusz­cza­no hym­ny reli­gij­ne. Demon­stran­ci nie­śli tabli­ce z róż­ny­mi komu­ni­ka­ta­mi, nie­któ­re potę­pia­ją­ce szcze­pion­ki, ogra­ni­cze­nia zdro­wia publicz­ne­go i komu­nizm w Kanadzie.

Poli­cja zapew­ni­ła w oświad­cze­niu, że uży­je tyl­ko takie­go pozio­mu reago­wa­nia, jaki jest nie­zbęd­ny do zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa i utrzy­ma­nia porząd­ku i ochro­ny miejsca.

Dzie­siąt­ki pojaz­dów poli­cyj­nych odcię­ły dostęp do dróg wokół kościo­ła, pod­czas gdy nad   gło­wa­mi krą­żył heli­kop­ter. Szpa­ler co naj­mniej 30 funk­cjo­na­riu­szy usta­wił się naprze­ciw­ko zewnętrz­ne­go ogrodzenia.

Napię­cie wzro­sło koło połu­dnia, kie­dy pew­na gru­pa ode­rwa­ła się od tłu­mu i znisz­czy­ła część ogro­dze­nia. RCMP ponow­nie usta­wi­ła ogrodzenie.

Tłum zaczął się roz­cho­dzić na krót­ko przed godzi­ną 14
Pastor Gra­ce­Li­fe James Coates został w lutym oskar­żo­ny o naru­sze­nie prze­pi­sów doty­czą­cych zdro­wia publicz­ne­go COVID-19.

Coates spę­dził 35 dni w aresz­cie, zanim przy­znał się do zarzu­tu zła­ma­nia kau­cji i został uka­ra­ny grzyw­ną w wyso­ko­ści 1500 dol. Wró­cił na ambo­nę 28 marca.

Zbór jako pod­miot został rów­nież oskar­żo­ny w lutym za prze­kro­cze­nie dopusz­czal­nej licz­by miejsc na nie­dziel­nych nabożeństwach.