Wia­do­mość taka poja­wi­ła się wśród utrzy­mu­ją­cych się obaw, że zakłó­ce­nia pan­de­micz­ne i rosną­ce napię­cia mię­dzy­na­ro­do­we może przy­spie­szyć exo­dus łań­cu­cha dostaw z dru­giej co do wiel­ko­ści gospo­dar­ki świata. 

W cią­gu pierw­szych trzech mie­się­cy tego roku w Chi­nach powsta­ło 10263 nowych spół­ek z udzia­łem kapi­ta­łu zagra­nicz­ne­go; o 47,8 pro­cent wię­cej niż w pierw­szym kwar­ta­le 2020 roku i o 6,8 pro­cent wię­cej niż w tym samym okre­sie w 2019 roku, wyni­ka z danych Mini­ster­stwa Handlu

W cią­gu ostat­nich kil­ku mie­się­cy Pekin nasi­lił dzia­ła­nia w celu przy­cią­gnię­cia zagra­nicz­nych inwe­sty­cji. W tym tygo­dniu pre­mier Li Keqiang oznaj­mił lide­rom ame­ry­kań­skich firm, takich jak Boeing, Honey­well, Qual­comm, Gene­ral Motors i Pfi­zer, że są warun­ki i moż­li­wo­ści współ­pra­cy mię­dzy dwo­ma stronami.
Tym­cza­sem admi­ni­stra­cja pre­zy­den­ta USA Joe Biden dąży do zmniej­sze­nia zależ­no­ści łań­cu­chów dostaw od kra­jów takich jak Chi­ny, a kon­cer­ny mię­dzy­na­ro­do­we są coraz bar­dziej nara­żo­ne na ryzy­ko rywa­li­za­cji poli­tycz­nej Chin z Zachodem.

W zeszłym tygo­dniu Senac­ka Komi­sja ds. Sto­sun­ków Mię­dzy­na­ro­do­wych przed­sta­wi­ła doku­ment „Usta­wa o stra­te­gicz­nej kon­ku­ren­cji z 2021 r.”, któ­ry przed­sta­wia pro­gram pomo­cy ame­ry­kań­skim fir­mom w wyj­ściu z chiń­skie­go ryn­ku, dywer­sy­fi­ka­cji łań­cu­chów dostaw i iden­ty­fi­ka­cji ryn­ków alternatywnych.
„Utrzy­ma­nie bez­pie­czeń­stwa glo­bal­ne­go łań­cu­cha prze­my­sło­we­go i łań­cu­cha dostaw leży w inte­re­sie Chin, USA i całe­go świa­ta” — powie­dział Gao Feng, rzecz­nik mini­ster­stwa han­dlu, na kon­fe­ren­cji pra­so­wej w czwartek.
Powie­dział rów­nież, że han­del mię­dzy USA i Chi­na­mi odno­to­wał sil­ny wzrost w pierw­szym kwar­ta­le, ponie­waż dwie naj­więk­sze gospo­dar­ki świa­ta szyb­ko wycho­dzą z kry­zy­su gospo­dar­cze­go po pan­de­mii. „Struk­tu­ry gospo­dar­cze i han­dlo­we obu stron bar­dzo się uzu­peł­nia­ją i ist­nie­je ogrom­ny poten­cjał współ­pra­cy” — dodał.
Oprócz dobrych danych han­dlo­wych opu­bli­ko­wa­nych we wto­rek, wzrost BIZ wska­zał rów­nież na rekor­do­wy wzrost pro­duk­tu kra­jo­we­go brut­to (PKB) Chin w pierw­szym kwar­ta­le. Dane o PKB zosta­ną opu­bli­ko­wa­ne w piątek.

Bez­po­śred­nie inwe­sty­cje z Unii Euro­pej­skiej wzro­sły o 7,5 pro­cent w prze­li­cze­niu na juany w pierw­szym kwar­ta­le, pomi­mo sank­cje wet za wet mię­dzy Peki­nem a Bruk­se­lą w związ­ku z oskar­że­nia­mi o naru­sze­nie praw czło­wie­ka w Xinjiangu.

Nowe dane inwe­sty­cyj­ne wska­zu­ją rów­nież, że pan­de­mia zbli­ży­ła Chi­ny do  part­ne­rów han­dlo­wych w ramach Ini­cja­ty­wy Pasa i Szla­ku, zwłasz­cza kra­jów Azji Połu­dnio­wo-Wschod­niej. Kra­je Pasa i Szla­ku zain­we­sto­wa­ły w Chi­nach 3,25 miliar­da dola­rów w pierw­szym kwar­ta­le — wzrost o 64,6 pro­cent rok do roku. W Chi­nach powsta­ło 1241 nowych firm z tych kra­jów — o 44 pro­cent wię­cej niż w pierw­szych trzech mie­sią­cach ubie­głe­go roku. W mię­dzy­cza­sie war­tość bez­po­śred­nich inwe­sty­cji wycho­dzą­cych z Chin w kra­jach Pasa i Szla­ku wzro­sła o 5,2%, do 4,42 mld USD. Chi­ny udzie­li­ły m.in. kre­dy­tu w wyso­ko­ści 944 mln USD dla Czar­no­gó­ry na budo­wę autostrady.