Iran i Rosja roz­ma­wia­ją o związ­kach bila­te­ral­nych, Bli­skim Wscho­dzie i poro­zu­mie­niu nukle­ar­nym. Mini­ster spraw zagra­nicz­nych Rosji Sier­giej Ław­row stwier­dził, że Rosja podzie­la sta­no­wi­sko Ira­nu w spra­wie oży­wie­nia umo­wy nukle­ar­nej i uwa­ża, że ​​wszel­kie poten­cjal­ne dodat­ko­we poro­zu­mie­nia doty­czą­ce regio­nu muszą zostać zawar­te osobno.

Tehe­ran, Iran — Iran i Rosja prze­pro­wa­dzi­ły we wto­rek pod­czas wizy­ty mini­stra spraw zagra­nicz­nych Rosji Sier­gie­ja Ław­ro­wa w Tehe­ra­nie roz­mo­wy na wyso­kim szcze­blu na temat sto­sun­ków dwu­stron­nych, regio­nu i poro­zu­mie­nia nukle­ar­ne­go Ira­nu z mocar­stwa­mi światowymi.

Pod­czas spo­tka­nia z Ław­ro­wem pre­zy­dent Has­san Rouha­ni powie­dział, że Iran chce roz­sze­rzyć współ­pra­cę regio­nal­ną z Rosją w spra­wie Syrii, Afga­ni­sta­nu i Jeme­nu, aby pomóc w zapew­nie­niu sta­bi­li­za­cji i zwal­czać ame­ry­kań­ską  inter­wen­cję. Wezwał rów­nież do więk­szej współ­pra­cy w dzie­dzi­nie obron­no­ści i woj­sko­wo­ści, zwłasz­cza że embar­go Rady Bez­pie­czeń­stwa ONZ na broń wobec Ira­nu wyga­sło w paź­dzier­ni­ku 2020 r.

„Utwo­rze­nie przy­czół­ka syjo­ni­stycz­ne­go reżi­mu w  regio­nie Zato­ki Per­skiej to ele­ment desta­bi­li­zu­ją­cy i two­rzą­cy nie­bez­piecz­ne napię­cie” — powie­dział Rouha­ni o Izra­elu, któ­ry Iran oskar­żył w nie­dzie­lę o zor­ga­ni­zo­wa­nie „ter­ro­ry­zmu nukle­ar­ne­go” w swo­ich obiek­tach w Natanz.

Pre­zy­dent powie­dział ponad­to, że Iran i Rosja powin­ny  pobu­dzić bila­te­ral­ną aktyw­ność gospo­dar­czą, zwłasz­cza z wyko­rzy­sta­niem pry­wat­nych firm w sek­to­rach naf­to­wym, ener­ge­tycz­nym, trans­por­to­wym i jądrowym.

Wezwał Rosję do przy­spie­sze­nia pro­ce­su dostar­cza­nia Ira­no­wi więk­szej ilo­ści dawek szcze­pion­ki Sput­nik V prze­ciw­ko COVID-19 i powie­dział, że Iran jest chęt­ny do sfi­na­li­zo­wa­nia pla­nu zbu­do­wa­nia wspól­nej linii pro­duk­cyj­nej szcze­pio­nek z Rosją.

Iran do tej pory otrzy­mał ponad pół milio­na dawek szcze­pion­ki i miał trud­no­ści z jej poda­niem, ponie­waż pierw­sza i dru­ga daw­ka Sput­ni­ka V — któ­re nale­ży wstrzyk­nąć w odstę­pie 21 dni — są różne.

Poro­zu­mie­nie nukle­ar­ne Ira­nu z mocar­stwa­mi świa­to­wy­mi, rów­nież było głów­nym tema­tem roz­mów, ponie­waż w Wied­niu będą kon­ty­nu­owa­ne wie­lo­stron­ne roz­mo­wy w spra­wie przy­wró­ce­nia poro­zu­mie­nia, z któ­re­go Sta­ny Zjed­no­czo­ne wyco­fa­ły się w 2018 roku.

Iran chce, aby warun­ki  poro­zu­mie­nia zosta­ły przy­wró­co­ne do sta­nu, w jakim były w 2015 r., kie­dy umo­wa była pod­pi­sy­wa­na. „Nie akcep­tu­je­my nicze­go mniej, ani nie chce­my osią­gnąć nic wię­cej” — powie­dział prezydent.

Ław­row powie­dział Rouha­ni, że Rosja podzie­la zda­nie Ira­nu na temat tego, że Sta­ny Zjed­no­czo­ne muszą wró­cić do peł­nej zgod­no­ści z umo­wą, a pró­ba doda­nia nowych warun­ków do umo­wy była­by nie do przyjęcia.

„Wszel­kie doku­men­ty uzu­peł­nia­ją­ce lub dodat­ko­we doty­czą­ce róż­nych zagad­nień, w tym kwe­stii regio­nal­nych lub spraw woj­sko­wych, mogą być roz­pa­try­wa­ne poza rama­mi JCPOA i przy udzia­le kra­jów regio­nu w celu zapew­nie­nia bez­pie­czeń­stwa regio­nu Zato­ki Per­skiej” — podkreślił.

Rosyj­ski mini­ster spraw zagra­nicz­nych z zado­wo­le­niem przy­jął zacie­śnie­nie sto­sun­ków dwu­stron­nych z Ira­nem, mówiąc „nie ma ogra­ni­czeń” w roz­wi­ja­niu sto­sun­ków tech­nicz­nych i obron­nych. Tutaj wywiad Ław­ro­wa dla irań­skiej agen­cji IRNA

Wcze­śniej we wto­rek Ław­row pod­pi­sał „poro­zu­mie­nie o współ­pra­cy kul­tu­ral­nej” ze swo­im irań­skim odpo­wied­ni­kiem Moham­ma­dem Java­dem Zari­fem, któ­re­go szcze­gó­ło­we szcze­gó­ły nie zosta­ły jesz­cze ujawnione.

Oba kra­je omó­wi­ły odno­wie­nie ich wszech­stron­ne­go poro­zu­mie­nia o współ­pra­cy, któ­re zosta­ło pier­wot­nie pod­pi­sa­ne w 2001 r. Irań­scy urzęd­ni­cy oświad­czy­li wcze­śniej, że jeśli żad­na ze stron nie ma zastrze­żeń, poro­zu­mie­nie zosta­nie auto­ma­tycz­nie prze­dłu­żo­ne na kolej­ne pięć lat.

Pod­czas wizy­ty w Moskwie pod koniec stycz­nia Zarif pod­pi­sał rów­nież z Rosją poro­zu­mie­nie o współ­pra­cy w zakre­sie „bez­pie­czeń­stwa infor­ma­cyj­ne­go”, któ­re irań­skie mini­ster­stwo spraw zagra­nicz­nych okre­śli­ło jako punkt zwrot­ny we wspól­nych pra­cach nad cyberbezpieczeństwem.

za alja­ze­era