Głów­ny lekarz regio­nu  Peel, dr Law­ren­ce Loh, powie­dział 680 NEWS, że region już zaszcze­pił pół milio­na miesz­kań­ców i może osią­gnąć odpor­ność stad­ną przed począt­kiem lata. Oczy­wi­ście, jeśli będzie­my się wyszcze­piać w dobrym tem­pie. Więk­szość eks­per­tów w dzie­dzi­nie zdro­wia twier­dzi, że aby uzy­skać odpor­ność stad­ną na COVID-19, oko­ło 70 pro­cent lud­no­ści musia­ło­by mieć odpor­ność na wiru­sa — wcze­śniej mówio­no o odpor­no­ści natu­ral­nej wyni­ka­ją­cej m.in. z prze­cho­ro­wa­nia, obec­nie kła­dzie się nacisk głów­nie na przy­ję­cie szczepionki.

Popu­la­cja regio­nu Peel wyno­si pra­wie 1,5 milio­na, zaszcze­pie­nie 1,1 milio­na prze­kro­czy­ło­by poziom 70 procent.

Loh pod­kre­śla, że ​​szcze­pion­ki pozo­sta­ją naj­lep­szym i naj­sku­tecz­niej­szym spo­so­bem poko­na­nia wiru­sa, a kli­ni­ki maso­wych szcze­pień w regionie.

Reklama

Przy­tła­cza­ją­ca więk­szość, oko­ło 85 pro­cent miesz­kań­ców Peel, miesz­ka w wyzna­czo­nych przez pro­win­cję hot-spotach.

„To naj­ła­twiej­szy spo­sób myśle­nia o tych maso­wych kli­ni­kach, są to wyska­ku­ją­ce okien­ka, napraw­dę duże wyska­ku­ją­ce okien­ka w waż­nym hot­spo­cie w Onta­rio” — mówi. „Naj­szyb­szą dro­gą jest nadal korzy­sta­nie z naszych maso­wych kli­nik jako nasze­go kręgosłupa”.

Loh mówi, że jest ostroż­nie opty­mi­stycz­ny, że region powi­nien zacząć obser­wo­wać pla­te­au w przy­szłym tygo­dniu, ponie­waż efek­ty dzia­łań pro­win­cji doty­czą­cych pozo­sta­wa­nia w domu zaczną przy­no­sić owoce.

W regio­nie naj­bar­dziej ucier­pia­ło od Covid Bramp­ton wie­lu spe­cja­li­stów wska­zu­je, że ludzie rasy nie­bia­łej cię­żej cho­ru­ją na covid.