Według danych zbie­ra­nych przez auto­rów ame­ry­kań­skie­go pro­gra­mu badaw­cze­go “Kolor koro­na­wi­ru­sa” po uwzględ­nie­niu takich czyn­ni­ków jak współ­czyn­ni­ki śmier­tel­no­ści, róż­ni­ce w roz­kła­dzie wie­ku popu­la­cji (któ­re róż­nią się w zależ­no­ści od rasy i sta­nu), co jest powszech­nym i waż­nym narzę­dziem uży­wa­nym przez bada­czy zdro­wia do porów­ny­wa­nia cho­rób, któ­re w róż­ny spo­sób wpły­wa­ją na gru­py wie­ko­we  wśród Ame­ry­ka­nów pocho­dzą­cych z rejo­nu Pacy­fi­ku, Laty­no­sów, lud­no­ści rdzen­nej i czar­no­skó­rych śmier­tel­ność z powo­du COVID-19 jest dwu­krot­nie wyż­sza niż u bia­łych i Ame­ry­ka­nów pocho­dze­nia azja­tyc­kie­go, któ­rzy mają naj­niż­sze wskaź­ni­ki po uwzględ­nie­niu popraw­ki z uwa­gi na wiek .

Rdzen­ni i czar­no­skó­rzy Ame­ry­ka­nie nadal naj­bar­dziej cier­pią z powo­du Covid i mają naj­wyż­sze wskaź­ni­ki śmier­tel­no­ści na trze­cim miej­scu są  miesz­kań­cy wysp Pacyfiku.

z danych zebra­nych do 2 mar­ca wyni­ka że w USA

Zmarł 1 na 390 rdzen­nych Ame­ry­ka­nów (lub 256,0 zgo­nów na 100 000)

Zmarł 1 na 555 czar­no­skó­rych Ame­ry­ka­nów (lub 179,8 zgo­nów na 100 000)

Zmarł 1 na 565 Ame­ry­ka­nów z wysp Pacy­fi­ku (lub 176,6 zgo­nów na 100 000)

Zmarł 1 na 665 bia­łych Ame­ry­ka­nów (lub 150,2 zgo­nów na 100 000)

Zmarł 1 na 680 laty­no­skich Ame­ry­ka­nów (lub 147,3 zgo­nów na 100 000)

Zmarł 1 na 1040 Ame­ry­ka­nów pocho­dze­nia azja­tyc­kie­go (lub 96,0 zgo­nów na 100 000)

Rdzen­ni Ame­ry­ka­nie mają naj­wyż­sze rze­czy­wi­ste wskaź­ni­ki śmier­tel­no­ści z powo­du COVID-19 w całym kra­ju — oko­ło 2,7 razy wyż­sze niż w przy­pad­ku Azja­tów, któ­rzy mają naj­niż­sze rze­czy­wi­ste wskaź­ni­ki śmiertelności .