Pre­zy­dent Xi Jin­ping pod­czas szczy­tu Boao Forum dla Azji we wto­rek ponow­nie opo­wie­dział się za glo­ba­li­za­cją i pora­dził Sta­nom Zjed­no­czo­nym oraz ich sojusz­ni­kom, by nie pró­bo­wa­li „rzą­dzić inny­mi”. Jed­no­cze­śnie wska­zał, że wszyst­kie kra­je win­ny zmie­rzać z komu­ni­stycz­ny­mi Chi­na­mi we „wła­ści­wym kie­run­ku” ku „świe­tla­nej przyszłości”.

Forum Boao, to zaini­cjo­wa­na przez 25 kra­jów azja­tyc­kich i Austra­lię orga­ni­za­cją non-pro­fit, uła­twia­ją­ca spo­tka­nia lide­rów rzą­do­wych, biz­ne­so­wych i aka­de­mic­kich z Azji oraz innych kontynentów.

Otwie­ra­jąc Forum, głów­ny mów­ca, pre­zy­dent Xi Jin­ping pod­kre­ślił, że „praw­dzi­wa przy­jaźń zbli­ża ludzi, nie­za­leż­nie od tego, jak bar­dzo są od sie­bie oddaleni”.

Reklama

Tego­rocz­na kon­fe­ren­cja odby­wa­ła się pod hasłem: „Świat w trans­for­ma­cji: połącz­my się, by wzmoc­nić glo­bal­ne zarzą­dza­nie i roz­wi­nąć współ­pra­cę w dzie­dzi­nie Szla­ka i Pasa”.

Zda­niem Xi Jin­pin­ga, pan­de­mia i zacho­dzą­ce zmia­ny w oto­cze­niu mię­dzy­na­ro­do­wym, któ­rych „nie widzia­no od stu­le­cia, wpro­wa­dzi­ły świat w fazę płyn­no­ści i transformacji”.

Dając radę, w jakim kie­run­ku powin­na zmie­rzać ludz­kość, chiń­ski pre­zy­dent wska­zał, że klu­czo­wa jest „pamięć o wspól­nych inte­re­sach ludz­ko­ści i doko­ny­wa­niu odpo­wie­dzial­nych oraz mądrych wyborów”.

W opi­nii przy­wód­cy komu­ni­stycz­ne­go pań­stwa, „musi­my chro­nić mię­dzy­na­ro­do­wy sys­tem skon­cen­tro­wa­ny na ONZ, zacho­wać porzą­dek mię­dzy­na­ro­do­wy opar­ty na pra­wie mię­dzy­na­ro­do­wym i pod­trzy­my­wać wie­lo­stron­ny sys­tem han­dlo­wy, któ­re­go rdze­niem jest Świa­to­wa Orga­ni­za­cja Handlu”.

Chiń­ski przy­wód­ca pod­kre­ślił, że dal­sza glo­ba­li­za­cja i zwią­za­na z nią inte­gra­cja eko­no­micz­na jest „tren­dem histo­rycz­nym nie do powstrzy­ma­nia”, a „wzno­sze­nie murów” lub „odłą­cza­nie” są sprzecz­ne z pra­wem eko­no­mii i zasa­da­mi ryn­ko­wy­mi”. Pro­tek­cjo­nizm – w jego opi­nii – zaszko­dził­by wszystkim.

Pre­zy­dent Chin wyraź­nie zazna­czył, że nie zamie­rza ustę­po­wać ze swo­jej poli­ty­ki, pod­kre­śla­jąc, że już zmie­nił się mię­dzy­na­ro­do­wy układ sił i doma­ga się, by cała spo­łecz­ność mię­dzy­na­ro­do­wa zaak­cep­to­wa­ły Chi­ny nie jako wscho­dzą­ce, lecz rze­czy­wi­ste super­mo­car­stwo, któ­re chce aktyw­nie decy­do­wać o kie­run­ku roz­wo­ju świa­ta. To zda­nie o „glo­bal­nym zarzą­dza­niu”, któ­re „powin­no odzwier­cie­dlać zmie­nia­ją­cy się kra­jo­braz poli­tycz­ny i gospo­dar­czy” jest wystar­cza­ją­co wymowne.

We wcze­śniej­szych istot­nych prze­mó­wie­niach przy­wód­ca komu­ni­stycz­ne­go pań­stwa wie­lo­krot­nie pod­kre­ślał, że chce reali­zo­wać zało­że­nia Agen­dy 2030 dla Zrów­no­wa­żo­ne­go Rozwoju.

Źró­dło: xinhuanet.com  pch24.pl