“Pre-construction” — na co zwracać uwagę

O kupo­wa­niu nie­ru­cho­mo­ści z pla­nów i zawie­ra­nych umo­wach “pre-con­struc­tion” z mece­nas Iwo­ną Gan­czak roz­ma­wia Moni­ka Kamyc­ki z Kamyc­ki Gro­up Real Esta­te. Na co zwró­cić uwa­gę, jeśli kupu­je­my na inwe­sty­cję i chce­my odsprze­dać zamó­wio­ną nie­ru­cho­mość przed jej wybu­do­wa­niem, a co jeśli budo­wa się opóź­nia — to tyl­ko z nie­któ­rych zagad­nień poru­szo­nych w rozmowie…