Na wstę­pie chciał­bym ser­decz­nie podzię­ko­wać Pań­stwu za wie­le cie­płych słów kie­ro­wa­nych pod moim adre­sem, kie­dy mam szan­sę roz­ma­wiać z Pań­stwem oso­bi­ście. Bar­dzo doce­niam wszel­kie uwa­gi i suge­stie. Fak­tem jest też, że wie­lu słu­cha­czy moich audy­cji na ante­nie Radia 7 i czy­tel­ni­ków moich porad zosta­ło naszy­mi Klien­ta­mi. Bar­dzo to sobie ceni­my. Zada­no mi ostat­nio pyta­nie, dla­cze­go war­to z nami współ­pra­co­wać. Jest wie­le ele­men­tów, któ­re nas wyróż­nia­ją i wyda­je mi się, że war­to jest je przy­po­mnieć od cza­su do czasu.

Jestem w biz­ne­sie od 1991 roku

To już pra­wie 30 lat. Jak­że ten czas zle­ciał… Mia­łem w tym cza­sie oka­zję zna­leźć się w róż­nych sytu­acjach, być w okre­sach zała­ma­nia ryn­ku i wte­dy, kie­dy rynek nie­mal­że „sza­lał”. Sprze­da­wa­łem domy, kie­dy nie ist­niał jesz­cze inter­net i posłu­gi­wa­li­śmy się spe­cjal­ny­mi książ­ka­mi, dru­ko­wa­ny­mi raz w tygo­dniu. Dzia­łam i teraz, kie­dy my i Klien­ci mamy „instant access” do wszel­kich wia­do­mo­ści z ryn­ku real esta­te. I wła­śnie to ogrom­ne doświad­cze­nie oraz zna­jo­mość ryn­ku, dziel­nic miast, zasad budo­wa­nia, prze­pi­sów urba­ni­stycz­nych i wie­lu innych fak­tów powo­du­je, że moje doświad­cze­nie jest boga­te i może słu­żyć Pań­stwu w pod­ję­ciu wła­ści­wej decyzji.

Reklama

Pro­jek­tan­ci i budow­ni­czo­wie domów

Przy­je­cha­li­śmy do Kana­dy jako archi­tek­ci i mie­li­śmy wraz z Agniesz­ką szan­se pra­co­wać w dosko­na­łych biu­rach pro­jek­to­wych, robiąc pro­jek­ty nie tyl­ko w Kana­dzie, ale rów­nież wie­lu kra­jach na świe­cie. Gdy zaczę­li­śmy dzia­łać w real esta­te, ode­szli­śmy od „wiel­kich” pro­jek­tów, ale nadal aktyw­nie pro­jek­tu­je­my i budu­je­my domy. Kasia, któ­ra skoń­czy­ła archi­tek­tu­rę w Kana­dzie, dołą­czy­ła do nas. Domy zawsze były i będą nasza pasją. I wła­śnie dzię­ki nasze­mu doświad­cze­niu w tej dzie­dzi­nie, jeste­śmy w sta­nie dora­dzić naszym Klien­tom znacz­nie lepiej w kwe­stii wybo­ru domu dla rodzi­ny czy renowacji.

Nie jeste­śmy w tym biz­ne­sie przez przypadek

Nasze wykształ­ce­nie i doświad­cze­nie (pro­jek­tan­ci, budow­ni­czo­wie domów, oraz moje — jako inspek­to­ra domów przed laty) daje nam dobre pod­sta­wy, by dobrze funk­cjo­no­wać w tej bran­ży. My napraw­dę zna­my na tym, co robi­my i co sprzedajemy.

Tysią­ce sprze­da­nych i kupio­nych domów

Mogę zapew­nić, że sprze­da­łem i kupi­łem tysią­ce domów. To tyl­ko zim­na sta­ty­sty­ka.  Ale rów­nież mogę powie­dzieć, że mamy tysią­ce zado­wo­lo­nych Klien­tów. To już jest bar­dziej per­so­nal­ne. Wie­lu z naszych „byłych” Klien­tów wra­ca do nas, zachę­ca do współ­pra­cy swo­je dzie­ci czy pole­ca nas swo­im przy­ja­cio­łom. To jest pięk­ne, i za to dzię­ku­je­my z całe­go ser­ca! Nie ma lep­szej nagro­dy i for­my podzię­ko­wa­nia. I dla nas ta inte­rak­cja z Pań­stwem, i te zawar­te przy­jaź­nie są waż­niej­sze niż licz­ne wyróż­nie­nia i nagro­dy, któ­re otrzy­mu­je­my od naszych zawo­do­wych organizacji.

Rze­tel­ny i uczci­wy serwis

Repu­ta­cja jest czymś, na co pra­cu­je się lata­mi i bar­dzo cięż­ko jest ją zdo­być. Nato­miast stra­cić dobrą repu­ta­cję jest bar­dzo łatwo. My w pierw­szej kolej­no­ści dba­my o inte­res naszych Klien­tów. Bo zado­wo­lo­ny Klient będzie wspie­rał nasz biz­nes poprzez pole­ca­nie nas dalej. Uczci­wość i rze­tel­ność – na to liczy każ­dy klient, w każ­dej bran­ży. Wszak powie­rza­ją nam Pań­stwo doro­bek czy oszczęd­no­ści swo­je­go życia. My nie może­my tego nie doce­niać i nie szanować.

TEAM doświad­czo­nych agentów

Nasz Doma­tor TEAM jest sto­sun­ko­wo mały, ale sku­pia tyl­ko doświad­czo­nych agen­tów. Wszy­scy z nas pod­cho­dzą do swo­jej pra­cy z entu­zja­zmem, i kie­dy zacho­dzi potrze­ba, poma­ga­my sobie wza­jem­nie, by nigdy nie pozo­sta­wić Klien­tów bez opieki.

Szan­sa wygra­nia Mercedesa

Jako pierw­sza fir­ma real esta­te zaczę­li­śmy ofe­ro­wać naszym Klien­tom do wygra­nia samo­chód. Pierw­sze loso­wa­nie odby­ło się w 1995 roku. Są fir­my, któ­re dzia­ła­ły podob­nie, ale już zre­zy­gno­wa­ły z tej for­my nagra­dza­nia Klien­tów. Są też takie, któ­re zapo­ży­czy­ły sobie nasz pomysł. No cóż — byli­śmy pierw­si, a „kopio­wa­nie” pomy­słu jest naj­lep­szą for­mą kom­ple­men­tu. Fakt jest taki, że nie ma na świe­cie więk­szej szan­sy wygra­nia Mer­ce­de­sa – i war­to z tej oka­zji skorzystać.

Spon­so­ru­je­my pol­ską kul­tu­rę i polo­nij­ne media

Jeste­śmy jed­nym z nie­licz­nych i naj­więk­szych spon­so­rów pol­skiej kul­tu­ry wśród agen­tów nie­ru­cho­mo­ści. Dzię­ki temu, że zara­bia­my, może­my wspie­rać pol­ską kul­tu­rę w Kana­dzie. By spro­wa­dzić tu gwiaz­dy z Pol­ski czy dać wspar­cie lokal­nym arty­stom, potrzeb­na jest pomoc — czy­li spon­so­ring. Bez boga­te­go życia kul­tu­ral­ne­go nasza byt­ność tutaj była­by smut­na. Wspie­ra­jąc nasz biz­nes, pośred­nio rów­nież i Pań­stwo wspie­ra­ją pol­skość w Kanadzie.

Roz­sąd­na prowizja

Zda­je­my sobie spra­wę jak cięż­ko Pań­stwo pra­cu­ją, dla­te­go bie­rze­my to pod uwa­gę i ofe­ru­je­my kon­ku­ren­cyj­ne pro­wi­zje. Nato­miast nale­ży pamię­tać, że wyso­kość wyna­gro­dze­nia, któ­re pła­ci­my na rzecz Buy­ers Bro­ker nie jest zależ­na od nas. Owszem, może­my zapro­po­no­wać jed­ne­go dola­ra – ale czy któ­ryś z Buy­ers Bro­ker przy­pro­wa­dzi swo­ich klien­tów, któ­rych ma na kontr­ak­cie? A pro­szę mi wie­rzyć, kupu­ją­cy nie chcą, a czę­sto nie mogą zapła­cić wyna­gro­dze­nia dla agen­tów – ponie­waż, gdy z trud­no­ścią uzbie­ra­li środ­ki na down­pay­ment, na inne spra­wy czę­sto bra­ku­je im już pieniędzy.

Mówi­my tym samym językiem

Pro­ces sprze­da­ży (zaku­pu) nie­ru­cho­mo­ści pro­wa­dzo­ny jest w Kana­dzie po angiel­sku. Dzi­wi mnie, że czę­sto wie­le osób bar­dzo sła­bo zna­ją­cych angiel­ski zatrud­nia do współ­pra­cy agen­tów, któ­rzy nie mówią po pol­sku. Mamy do czy­nie­nia z ogrom­ny­mi pie­niędz­mi, a pod­pi­su­je­my waż­ne, praw­ne doku­men­ty „w ciem­no”. Dla­cze­go? Dla wygo­dy? Bo ktoś nam zapu­kał do drzwi i obie­cał zło­te góry?

Bez­płat­na wycena

Zwy­kle, kie­dy spo­ty­ka­my się z Klien­ta­mi pla­nu­ją­cy­mi sprze­daż, zawsze pada pyta­nie „ile mój dom jest war­ty”. Oczy­wi­ście jeste­śmy w sta­nie podać cenę przy­bli­żo­ną, ale fina­ło­wa zale­ży od bar­dzo wie­lu czyn­ni­ków i zwe­ry­fi­ku­je ją rynek. Nasze spo­tka­nia z Klien­ta­mi są bez­płat­ne i nie zobo­wią­zu­ją do pod­pi­sa­nia kon­trak­tu. Nato­miast jestem prze­ko­na­ny, że kie­dy posłu­cha­ją Pań­stwo naszych porad, chęt­nie pod­pi­sze­cie kon­trakt wie­dząc, że nam moż­na zaufać.

Finan­so­wa­nie

Poma­ga­my naszym Klien­tom uzy­skać finan­so­wa­nie na bar­dzo dobre opro­cen­to­wa­nie — nawet w trud­nych przy­pad­kach. Współ­pra­cu­je­my z wie­lo­ma ban­ka­mi i insty­tu­cja­mi finan­so­wy­mi, któ­re zawsze znaj­dą spo­sób, by Pań­stwu pomóc — gdyż doce­nia­ją nasz biz­nes. Jeśli ktoś ma pro­ble­my z uzy­ska­niem pożycz­ki, zawsze sta­ra­my się zna­leźć korzyst­ne roz­wią­za­nie. Poma­ga­my rów­nież prze­fi­nan­so­wać domy oraz uzy­skać linie kre­dy­to­we pod obec­nie posia­da­ną nieruchomość.

Pora­dy w Radio 7 oraz sta­łe kolum­ny w Goń­cu i Życiu

Od lat dora­dzam słu­cha­czom w wie­lu kwe­stiach zwią­za­nych z doma­mi (po cichu licząc, że w zamian, sko­rzy­sta­ją Pań­stwo z moich wszech­stron­nych doświad­czeń). Na pew­no świa­do­mość, że współ­pra­cu­je się z kimś kto wie­le już prze­żył i doświad­czył, wpro­wa­dza spo­kój i zaufanie.

Przy­go­to­wa­nie domu do sprzedaży

Każ­dy dom nale­ży indy­wi­du­al­ne przy­go­to­wać do sprze­da­ży. Nie­raz trze­ba go poma­lo­wać i ume­blo­wać, a cza­sa­mi tyl­ko posprzą­tać i usu­nąć zbęd­ne meble i bibe­lo­ty. Cza­sa­mi nic nie war­to robić. To wszyst­ko będzie dys­ku­to­wa­ne w cza­sie pierw­szej roz­mo­wy, i w zależ­no­ści od decy­zji pomo­że­my ją Pań­stwu wpro­wa­dzić w życie.

Pro­fe­sjo­nal­ne bro­szu­ry i zdję­cia oraz vir­tu­al tours

Każ­dy nasz listing dosta­je wła­ści­wą opra­wę — pro­fe­sjo­nal­ne zdję­cia, bro­szu­ry oraz vir­tu­al tour w internecie.

Sta­ging

Sta­ging to pro­fe­sjo­nal­ne ume­blo­wa­nie domu do sprze­da­ży. Nie jest tanim przed­się­wzię­ciem, ale napraw­dę poma­ga sprze­dać nie­ru­cho­mość znacz­nie szyb­ciej i czę­sto za więk­sze pie­nią­dze. My współ­pra­cu­je­my z kil­ko­ma nie­za­wod­ny­mi fir­ma­mi, któ­re może­my pole­cić. To, co ofe­ru­ją nie­któ­rzy (szcze­gól­nie hin­du­scy agen­ci), nie ma nic wspól­ne­go z pro­fe­sjo­nal­nym staging.

Umie­jęt­ność negocjacji

Mając za sobą tysią­ce trans­ak­cji potra­fi­my roz­ma­wiać z kon­ku­ren­cją. W przy­pad­ku kon­ku­ru­ją­cych ofert wie­my, ile zaofe­ro­wać, by kupić, ale nie prze­pła­cić. Wie­my, jak zare­ago­wać w sytu­acjach trud­nych i skomplikowanych.

Pomoc w zor­ga­ni­zo­wa­niu przeprowadzki

Współ­pra­cu­je­my z kil­ko­ma dobry­mi fir­ma­mi od prze­pro­wa­dzek, któ­re naszych Klien­tów ota­cza­ją spe­cjal­ną troską.

Dostęp­ni w każ­dej chwili

Każ­dy z naszych Klien­tów może potwier­dzić, że my wszy­scy oso­bi­ście odbie­ra­my tele­fo­ny, nie zatrud­nia­my do tego asy­sten­tek. Nawet gdy podró­żu­ję, mam swój tele­fon przy sobie. Jest to dla Pań­stwa ogrom­ny kom­fort. Wie­lu agen­tów (szcze­gól­nie bar­dziej roz­re­kla­mo­wa­nych) nigdy nie odbie­ra oso­bi­ście tele­fo­nów od klien­tów. Muszą Pań­stwo roz­ma­wiać z sekre­tar­ka­mi, i cza­sa­mi godzi­na­mi ocze­ki­wać na kon­takt zwrotny.

Network kon­trak­to­rów

Ide­al­ny dom nie ist­nie­je, czę­sto potrzeb­ne są napra­wy i roz­ma­ite uspraw­nie­nia. Poprzez lata w biz­ne­sie pozna­łem zna­ko­mi­tych kon­trak­to­rów war­tych pole­ce­nia. Nawet w chwi­li obec­nej (wraz z kil­ko­ma poważ­ny­mi fir­ma­mi) two­rzy­my nowy maga­zyn w kolo­rze, któ­ry będzie miał tytuł „Home Sour­ce” i będzie pro­mo­wał biz­ne­sy zwią­za­ne z domami.

Jesz­cze raz, w imie­niu swo­im i wszyst­kich agen­tów Doma­tor TEAM dzię­ku­ję, że są Pań­stwo z nami. Zapra­szam do kon­tak­tu i do oso­bi­stych spo­tkań, ponie­waż wspól­nie może­my roz­wią­zać nawet taki pro­blem, któ­ry z pozo­ru wyda­je się nie do rozwiązania.

Pozdra­wiam,

Maciek Cza­pliń­ski

905 278 0007