Jak infor­mu­je na swo­jej stro­nie por­tal „Naj­wyż­szy Czas” „prof. Krzysz­tof Simon, któ­ry pod­czas ogło­szo­nej pan­de­mii koro­na­wi­ru­sa stał się »covi­do­wym guru« w wie­lu pol­skich domach, posta­no­wił wystą­pić w rekla­mie mase­czek. Kodeks Ety­ki Lekar­skiej zabra­nia takich praktyk”.

Według infor­ma­cji „Naj­wyż­sze­go Cza­su” „prof. Simon w tele­wi­zyj­nej rekla­mie zachwa­la maski mar­ki B!SAF, za któ­rą stoi wro­cław­ska fir­ma Cru­sar, zaj­mu­ją­ca się dotych­czas głów­nie usłu­ga­mi trans­por­tu, maga­zy­no­wa­nia, czysz­cze­nia oraz dezyn­fek­cji pojemników”.

Por­tal „Rynek zdro­wia” w arty­ku­le „Leka­rze wystę­pu­ją w rekla­mach, bo nie zna­ją Kodek­su Ety­ki Lekar­skiej?” stwier­dza, że „Kwe­stię udzia­łu leka­rzy w rekla­mach regu­lu­je art. 63 Kodek­su Ety­ki Lekar­skiej, któ­ry sta­no­wi, że: po pierw­sze, ”lekarz two­rzy swo­ją zawo­do­wą opi­nię jedy­nie w opar­ciu o wyni­ki swo­jej pra­cy, dla­te­go wszel­kie rekla­mo­wa­nie się jest zabro­nio­ne”; po dru­gie — ”lekarz nie powi­nien wyra­żać zgo­dy na uży­wa­nie swe­go nazwi­ska i wize­run­ku dla celów komercyjnych”.

Jak wyni­ka z arty­ku­łu na stro­nie por­ta­lu „Rynek zdro­wia” „temu zagad­nie­niu poświę­co­ny jest ponad­to roz­dział 4 (Rekla­ma pro­duk­tów lecz­ni­czych) pra­wa far­ma­ceu­tycz­ne­go, któ­re gene­ral­nie nie dopusz­cza do rekla­mo­wa­nia pro­duk­tów leczniczych”.

Jan Boda­kow­ski