Pre­zy­den­ci Pol­ski, Litwy, Esto­nii, Łotwy i Ukra­iny przy­ję­li w War­sza­wie wspól­ną dekla­ra­cję w 230. rocz­ni­cę uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji 3 Maja

Soli­dar­ność naro­dów, szcze­gól­nie przy obec­nych zagro­że­niach dla nasze­go wspól­ne­go bez­pie­czeń­stwa, jest jed­nym z kamie­ni węgiel­nych poko­ju, sta­bil­no­ści, roz­wo­ju, dobro­by­tu i odpor­no­ści — oświad­czy­li pre­zy­den­ci: Pol­ski, Litwy, Esto­nii, Łotwy i Ukra­iny we wspól­nej deklaracji.

W ponie­dzia­łek w 230. rocz­ni­cę uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji 3 Maja na Zam­ku Kró­lew­skim w War­sza­wie pre­zy­den­ci Pol­ski Andrzej Duda, Litwy Gita­nas Nause­da, Esto­nii Ker­sti Kal­ju­la­id, Łotwy Egils Levits i Ukra­iny Woło­dy­myr Zełen­ski przy­ję­li wspól­ną deklarację.

Pre­zy­den­ci zazna­czy­li w dekla­ra­cji, że ze zro­zu­mie­niem i popar­ciem odno­szą się “do wytrwa­łych dążeń wszyst­kich ludów nasze­go regio­nu, z któ­ry­mi łączy nasze naro­dy wspól­no­ta dzie­jo­we­go losu, a któ­re dzi­siaj pra­gną cie­szyć się tak jak my dobro­dziej­stwa­mi wol­no­ści i demo­kra­cji, odważ­nie doma­ga­jąc się respek­to­wa­nia swo­ich praw”.

“Uwa­ża­my, że dla nas wszyst­kich soli­dar­ność naro­dów, szcze­gól­nie przy obec­nych zagro­że­niach dla nasze­go wspól­ne­go bez­pie­czeń­stwa, jest jed­nym z kamie­ni węgiel­nych poko­ju, sta­bil­no­ści, roz­wo­ju, dobro­by­tu i odpor­no­ści. Kie­ru­jąc się tym prze­ko­na­niem, będzie­my z zaan­ga­żo­wa­niem kon­ty­nu­ować dia­log i współ­pra­cę repre­zen­to­wa­nych przez nas państw” — oświad­czy­li pre­zy­den­ci. (PAP)

autor: Marze­na Kozłowska

mzk/ mrr/