Chrze­ści­jań­ska wol­ność nie pole­ga na moż­li­wo­ści czy­nie­nia cze­go­kol­wiek, jej celem jest dobro; czło­wiek sta­je się wol­ny o tyle, o ile docho­dzi do praw­dy — mówił w ponie­dzia­łek na Jasnej Górze prze­wod­ni­czą­cy Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski abp Sta­ni­sław Gądecki.
Hie­rar­cha skry­ty­ko­wał gło­sze­nie wol­no­ści bez­względ­nej, nie­za­leż­nej od zasad moral­nych. — Ten zabo­bon wystę­pu­je szcze­gól­nie czę­sto w świe­cie nauki i sztu­ki – powiedział.

W obcho­dzo­ne 3 maja w Koście­le świę­to Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Kró­lo­wej Pol­ski abp Gądec­ki prze­wod­ni­czył na Jasnej Górze mszy odpu­sto­wej z udzia­łem bisku­pów, któ­rzy tego dnia w jasno­gór­skim klasz­to­rze spo­tka­ją się na obra­dach Rady Sta­łej Kon­fe­ren­cji Epi­sko­pa­tu Pol­ski, oraz przed­sta­wi­cie­li władz.

Swą homi­lię arcy­bi­skup poświę­cił trzem zagad­nie­niom: poję­ciu „kró­lo­wa­nia Maryi”, tego jak rozu­miał to kard. Ste­fan Wyszyń­ski oraz naśla­do­wa­niu Mat­ki Bożej. Jak pod­kre­ślał, praw­dzi­wa poboż­ność nie pole­ga na „czczym i prze­mi­ja­ją­cym uczu­ciu, ani na jakiejś próż­nej łatwo­wier­no­ści” lecz pocho­dzi z praw­dzi­wej wia­ry i naśla­do­wa­nia Maryi. Jak doda­wał, owa poboż­ność maryj­na była obec­na zwłasz­cza w życiu kard. Wyszyńskiego.

Część swo­je­go sło­wa do wier­nych arcy­bi­skup poświę­cił poj­mo­wa­niu wol­no­ści. Jak oce­nił, z jed­nej stro­ny “namięt­ne umi­ło­wa­nie wol­no­ści” i poszu­ki­wa­nie jej jest pozy­tyw­nym zna­kiem współ­cze­snych cza­sów. „Wszy­scy prze­cież zosta­li­śmy powo­ła­ni do wol­no­ści. Gdy­by­śmy nie byli wol­ni, nie mogli­by­śmy miło­wać” – dodał.

Uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Kró­lo­wej Pol­ski nawią­zu­je do obro­ny Jasnej Góry przed Szwe­da­mi w 1655 r. i ślu­bów kró­la Jana Kazi­mie­rza, w któ­rych powie­rzył on kró­le­stwo opie­ce Mat­ki Bożej, a tak­że do uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji 3 Maja. Świę­to ofi­cjal­nie zosta­ło zatwier­dzo­ne w 1920 r. przez papie­ża Bene­dyk­ta XV. Obcho­dzo­ne jest od 1923 r. Po refor­mie litur­gicz­nej w 1969 r. zosta­ło pod­nie­sio­ne do ran­gi uroczystości.

 

pap