Policjanci z Ontario kwestionują nakazy antypandemiczne

Gru­pa 19 funk­cjo­na­riu­szy poli­cji w Onta­rio zakwe­stio­no­wa­ła na grun­cie kon­sty­tu­cyj­nym obostrze­nia pan­de­micz­ne wpro­wa­dza­ne przez rzą­dy pro­win­cji i fede­ra­cji, a tak­że roz­ka­zy kil­ku jed­no­stek poli­cyj­nych, twier­dząc, że egze­kwo­wa­nie sze­ro­ko zakro­jo­nych ogra­ni­czeń zdro­wot­nych zwią­za­nych z pan­de­mią jest sprzecz­ne z ich przy­się­gą sta­nia na stra­ży konstytucji.

Pod wnio­skiem pod­pi­sa­ło się pięt­na­stu aktyw­nych i czte­rech eme­ry­to­wa­nych człon­ków orga­nów ści­ga­nia — w tym Toron­to Poli­ce Servi­ce, York Regio­nal Poli­ce Servi­ce, Otta­wa Poli­ce Servi­ce, Nia­ga­ra Regio­nal Poli­ce Servi­ce, Hamil­ton Poli­ce Servi­ce i RCMP.

Został on wnie­sio­ny do Sądu Naj­wyż­sze­go prze­ciw­ko pre­mie­ro­wi, pro­ku­ra­to­ro­wi gene­ral­ne­mu Kana­dy i Onta­rio, a tak­że pię­ciu komen­dan­tom policji.

Gru­pa stwier­dza, że

Kana­dyj­skie prze­pi­sy doty­czą­ce pan­de­mii „nie są racjo­nal­ne” i „nie mają mocy prawnej”.
Blo­ka­dy, naka­zy pozo­sta­nia w domu i godzi­ny poli­cyj­ne to „for­ma sta­nu wojennego”.
Nosze­nie masek, dystans spo­łecz­ny i blo­ka­dy są „nie­sku­tecz­ne” i „nie mają pod­staw nauko­wych ani medycz­nych”, ponie­waż są opar­te na licz­bie przy­pad­ka­ów koro­na­wi­ru­sa, któ­re według doku­men­tów praw­nych „są w 96,5% fałszywe”.
Gru­pa chce rów­nież, aby sąd stwier­dził, że zgro­ma­dze­nia reli­gij­ne i pro­te­sty są wyłą­czo­ne z ogra­ni­czeń pan­de­micz­nych w Ontario.

Praw­ni­kiem funk­cjo­na­riu­szy jest Roc­co Gala­ti, dyrek­tor   Cen­trum Praw Kon­sty­tu­cyj­nych z sie­dzi­bą w Toronto.

We wnio­sku sądo­wym stwier­dzo­no, że prze­ło­że­ni poli­cji wywie­ra­ją nacisk na funk­cjo­na­riu­szy pierw­szej linii, aby egze­kwo­wa­li to, co Gala­ti nazy­wał „ogól­ny­mi roz­ka­za­mi”, jeśli cho­dzi o nosze­nie masek, fizycz­ny dystans i ogra­ni­cza­nie publicz­nych zgromadzeń.