Dolar kana­dyj­ski osłabł w sto­sun­ku do swo­je­go ame­ry­kań­skie­go odpo­wied­ni­ka we wto­rek, a dane poka­za­ły, że defi­cyt han­dlo­wy Kana­dy wyniósł w mar­cu 1,1 miliar­da dola­rów kana­dyj­skich, podał urząd sta­ty­stycz­ny Sta­ti­stics Cana­da powiedział.

Ana­li­ty­cy spo­dzie­wa­li się nad­wyż­ki 700 mln C $ po  nad­wyż­ce 1,4 mld C $ w lutym.
Oddziel­ne dane wyka­zu­ją, że war­tość pozwo­leń na inwe­sty­cje budow­la­ne w Kana­dzie wzro­sła w mar­cu o 5,7% w porów­na­niu z lutym
W zeszłym mie­sią­cu  Bank of Cana­da przed­sta­wił prognozę
że PKB zwięk­szy się w tym roku o 6,5%.

War­tość dola­ra kana­dyj­skie­go była o 0,3% niż­sza na pozio­mie 1,2316
do dola­ra ame­ry­kań­skie­go, i wyno­si­ła 81,20 cen­tów ame­ry­kań­skich W zeszły pią­tek loonie dotknął jej naj­wyż­sze­go puła­pu od lute­go 2018 na pozio­mie 1,2262.Wzrosła cena ropy, jed­ne­go z głów­nych towa­rów eks­por­to­wych Kanady
po tym, jak wię­cej sta­nów USA zła­go­dzi­ło blokady.Ceny ropy w USA wzro­sły o 1,2%
do 65,27 $ za baryłkę.