Rosyj­ski Fun­dusz Inwe­sty­cji Bez­po­śred­nich (RDIF) pod­pi­sał w ostat­nich tygo­dniach umo­wy z trze­ma chiń­ski­mi fir­ma­mi bio­far­ma­ceu­tycz­ny­mi na pro­duk­cję ponad 260 milio­nów dawek szcze­pion­ki Sput­nik V prze­ciw­ko koro­na­wi­ru­so­wi  — wyni­ka z oświad­czeń opu­bli­ko­wa­nych na stro­nie inter­ne­to­wej RDIF.

Reklama