Sze­fo­wa Komi­sji Euro­pej­skiej Ursu­la von der Ley­en zapo­wie­dzia­ła w pią­tek stwo­rze­nie nowe­go mode­lu spo­łecz­ne­go Euro­py. “Wpro­wa­dza­my te zmia­ny z duchem cza­su” - powie­dzia­ła pod­czas otwar­cia unij­ne­go Szczy­tu Spo­łecz­ne­go w Porto.

Wska­za­ła, że w wal­ce z koro­na­kry­zy­sem nie­zbęd­ny jest pro­ces inno­wa­cyj­no­ści i odważ­ne­go wcho­dze­nia na nowe obszary.

Opo­wie­dzia­ła się też za utrzy­ma­niem spo­łecz­ne­go mode­lu Euro­py, ale wska­za­ła, że ocze­ki­wa­ne są w tej kwe­stii zmia­ny, “odpo­wia­da­ją­ce wyzwa­niom, jakie przed UE posta­wił koro­na­wi­rus”. “Musi­my zapew­nić ochro­nę wszyst­kich oby­wa­te­lom Unii” — dodała.

Wska­za­ła, że nowy model spo­łecz­ny UE musi odpo­wia­dać na nasi­le­nie się w ostat­nim cza­sie zmian tech­no­lo­gicz­nych i zja­wi­sko ocie­ple­nia klimatu.

“Do tego doszła teraz pan­de­mia koro­na­wi­ru­sa, któ­ra osła­bi­ła nasz PKB i pochło­nę­ła wie­lu ist­nień ludz­kich” — powie­dzia­ła sze­fo­wa KE, wska­zu­jąc, że w “zmie­nia­ją­cym się świe­cie sami musi­my zacząć się zmieniać”.

Von der Ley­en wyja­śni­ła, że UE musi przejść szyb­ki pro­ces trans­for­ma­cji, aby powró­cić do daw­nej for­my. Przy­po­mnia­ła, że na sytu­acji poli­tycz­nej, gospo­dar­czej i spo­łecz­nej UE cią­ży obec­nie pan­de­mia Covid-19 i nega­tyw­ne jej skut­ki muszą zostać odwrócone.

“Aby wró­cić do tego, co było, musi­my iść naprzód (…). Potrze­bu­je­my zmian” — dodała.

Sze­fo­wa KE wska­za­ła na pil­ną potrze­bę reform zarów­no w poli­ty­ce spo­łecz­nej UE, jak też w dzie­dzi­nie cyfry­za­cji i ochro­ny śro­do­wi­ska natu­ral­ne­go. Jej zda­niem nale­ży je pogo­dzić z poli­ty­ką socjalną.

“Chce­my rów­no­cze­śnie z tymi pro­ce­sa­mi odbu­do­wać obiet­ni­ce spo­łecz­ne UE. Dla­te­go jeste­śmy tu dziś, aby stwo­rzyć Euro­pę spo­łecz­ną na mia­rę naszych cza­sów. Taką, któ­ra będzie mogła spro­stać naszym ambi­cjom” — pod­su­mo­wa­ła Ursu­la von der Leyen.

 

Z Lizbo­ny Mar­cin Zatyka