1 810 857 — o tyle spa­dły hospi­ta­li­za­cje od począt­ku mar­ca 2020 do koń­ca listo­pa­da 2020 w uję­ciu rok do roku.

102 438 — tyle osób zaka­żo­nych SARS-CoV2 (w opar­ciu o pozy­tyw­ny wynik testu) hospi­ta­li­zo­wa­no w Pol­sce  przez cały 2020 rok.

Czy moż­na się dzi­wić, że ludzie umie­ra­ją w domach?

Reklama

Tabel­ka poka­zu­je róż­ni­cę w licz­bie hospi­ta­li­zo­wa­nych osób