Świa­to­wa Orga­ni­za­cja Zdro­wia awa­ryj­nie — podob­nie jak wszyst­kie szcze­pion­ki prze­ciw­ko Covid do tej pory — dopu­ści­ła 7 maja do użyt­ku szcze­pion­kę prze­ciw COVID-19 chiń­skiej fir­my Sino­pharm — poin­for­mo­wał szef WHO Tedros Adha­nom Ghe­brey­esus. To pierw­sza zaapro­bo­wa­na przez WHO szcze­pion­ka prze­ciw SARS-CoV‑2 nie­wy­pro­du­ko­wa­na na Zachodzie.

Jest to rów­nież pierw­szy przy­pa­dek, gdy WHO awa­ryj­nie zatwier­dzi­ła do użyt­ku szcze­pion­kę chiń­skiej pro­duk­cji prze­ciw­ko cho­ro­bie zakaźnej.

Pre­pa­rat Sino­phar­mu został już poda­ny kil­ku­set milio­nom osób w Chi­nach i innych krajach.

Reklama

Pre­pa­rat fir­my Sino­pharm to pierw­sza zaapro­bo­wa­na przez WHO szcze­pion­ka prze­ciw SARS-CoV‑2 nie­wy­pro­du­ko­wa­na na Zachodzie.

Zatwier­dze­nie szcze­pion­ki przez WHO ozna­cza, że orga­ni­za­cja ta uzna­ła pre­pa­rat za sku­tecz­ny i bez­piecz­ny, a zatem może on zostać włą­czo­ny do pro­gra­mu COVAX, gwa­ran­tu­ją­ce­go dosta­wy szcze­pio­nek do państw roz­wi­ja­ją­cych się.

Ponad­to apro­ba­ta WHO zwięk­szy zaufa­nie do chiń­skie­go pre­pa­ra­tu, któ­re­go ponad 100 mln dawek sprze­da­no za granicę.

Szcze­pion­ka Sino­phar­mu poda­wa­na jest w dwóch daw­kach, a WHO zale­ca sto­so­wa­nie jej u osób powy­żej 18. roku życia.

Według chiń­skich władz pre­pa­rat Sino­phar­mu zapo­bie­ga zacho­ro­wa­niu na COVID-19 ze sku­tecz­no­ścią ponad 79 proc. W pró­bach kli­nicz­nych w Bra­zy­lii, Tur­cji i Indo­ne­zji szcze­pion­ka wyka­za­ła sku­tecz­ność pomię­dzy 50,65 a 83,5 proc.

Szcze­pion­ka Sino­pharm jest szcze­pion­ką opar­tą na inak­ty­wo­wa­nym wiru­sie co pozwa­la na prze­cho­wy­wa­nie w nor­mal­nej tem­pe­ra­tu­rze i  ​​dosko­na­le nada­je się do miejsc nie dys­po­nu­ją­cych wie­lo­ma zasobami

pap/ChinaNews