Od 17 maja znie­sio­ny zosta­nie dla miesz­kań­ców Anglii zakaz wyjaz­dów zagra­nicz­nych bez waż­ne­go, uza­sad­nio­ne­go powo­du — ogło­sił w pią­tek bry­tyj­ski mini­ster trans­por­tu Grant Shapps.

Zgod­nie z wcze­śniej­szy­mi zapo­wie­dzia­mi, rząd Wiel­kiej Bry­ta­nii ozna­czył kra­je kolo­ra­mi: zie­lo­nym, żół­tym i czer­wo­nym. Od tej kate­go­ry­za­cji zale­ży, ile testów trze­ba będzie zro­bić po powro­cie oraz czy i jaki rodzaj kwa­ran­tan­ny odbyć. Na zie­lo­nej liście kra­jów, po przy­jeź­dzie z któ­rych nie trze­ba będzie odby­wać kwa­ran­tan­ny, zna­la­zło się 12 państw i tery­to­riów, w tym Por­tu­ga­lia, Gibral­tar i Izrael.

Pol­ska, podob­nie jak więk­szość kra­jów Unii Euro­pej­skiej, zosta­ła ozna­czo­na kolo­rem żół­tym, co ozna­cza, że po przy­jeź­dzie z niej trze­ba będzie — tak jak dotych­czas — wyko­nać dwa płat­ne testy na obec­ność koro­na­wi­ru­sa i odbyć 10-dnio­wą kwa­ran­tan­nę w domu.

Reklama

 

pap